LEGAL EXAMINATION IN THE ADMINISTRATIVE DISCREATION OF THE TRANSFER OF COMPULSORY SERVICE FOR HIGHER EDUCATION STUFF


Karagenç G. K.

IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.9-10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9-10
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract


Compulsory service obligation; It is a method created in order to provide public services effectively and to distribute services in a balanced manner across the country's territory. The concept of compulsory service, which we encounter in many areas, has a direct relationship with the concept of public servant. Because compulsory service appears in public services performed by public officials. Higher education service comes first among these public services. Academic staff responsible for the fulfillment of higher education service have compulsory service obligations arising from various laws.

Compulsory service was created due to the need for some public services. In order to eliminate the development differences between the regions, such a method is used in accordance with the requirements and characteristics of the public service. The state invests in certain public officials such as academic education, vocational training, and foreign language education, and in return demands those persons to work in the relevant public institution for a certain period of time. In other words, it requires working in return for training through various legal regulations.

In this study, the subject of transfer of compulsory service obligations of academic staff working in higher education institutions is explained. In the first part of the study, the subject of compulsory service is explained, and it is stated from which legal regulations the compulsory service obligation arises in higher education service. Afterwards, the concept of discretionary power of the administration was explained and the issue of administrative judicial institutions supervising the discretionary power of the administration was mentioned. Finally, the decisions of public institutions and organizations and the Council of State regarding the transfer of compulsory service obligations were examined and tried to be analyzed legally.


Keywords: Compulsory Service Obligation, Higher Education Public Service, Discretion, Judicial Control of Administration.


Özet

Mecburi hizmet yükümlülüğü; kamu hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi, hizmetlerin ülke coğrafyasına dengeli bir şekilde dağılabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir yöntemdir. Birçok alanda karşımıza çıkan mecburi hizmet kavramının, kamu görevlisi kavramıyla doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü mecburi hizmet, kamu görevlileri tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kamu hizmetlerinin başında da yükseköğretim hizmeti gelmektedir. Yükseköğretim hizmetinin yerine getirilmesinden sorumlu öğretim elemanlarının çeşitli kanunlardan kaynaklanan mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Mecburi hizmet bazı kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaçtan dolayı ihdas edilmiştir. Özellikle bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırabilmek amacıyla, kamu hizmetinin gerekleri ve özellikleri uyarınca böyle bir yönteme başvurulmaktadır. Devlet belli kamu görevlilerine akademik eğitim, mesleki eğitim, yabancı dil eğitimi gibi yatırımlar yapmakta bunun karşılığında da o kişilerden ilgili kamu kurumunda belli bir süre çalışma talep etmektedir. Bir diğer ifadeyle yetiştirme karşılığı çalışmayı çeşitli hukuki düzenlemeler aracılığıyla zorunlu tutmaktadır.

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mecburi hizmet yükümlülüklerin devri konusu anlatılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde mecburi hizmet konusu anlatılarak, yükseköğretim hizmetinde hangi yasal düzenlemelerden mecburi hizmet yükümlülüğünün doğduğu belirtilmiştir. Sonrasında idarenin takdir yetkisi kavramı anlatılarak idari yargı kuruluşlarının idarenin takdir yetkisini denetlemesi hususuna değinilmiştir. Son olarak ise kamu kurum ve kuruşları ile Danıştayın mecburi hizmet yükümlülüğünün devrine ilişkin kararları incelenerek hukuki açıdan analiz edilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Mecburi Hizmet Yükümlülüğü, Yükseköğretim Kamu Hizmeti, Takdir Yetkisi, İdarenin Yargısal Denetimi.