Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına İlişkin Farkındalıklarının ve Programlardan Yararlanma Durumlarının İncelenmesi: Çankaya Örneği


Örer M. M. , Algün Doğu G. , Yıldız A. B.

in: Spor Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Yavuz Öntürk, Editor, Duvar, İzmir, pp.211-239, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Duvar
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.211-239
  • Editors: Yavuz Öntürk, Editor

Abstract

vestigation of Awareness on the Curriculum Implemented by the Physical Education Teachers and the Situation Teachers 'Benefit from the Curriculum: The Cankaya Example In the present research, the awareness on the curriculum implemented by the physical education teachers working for secondary schools in the city of Ankara and the district of Cankaya, and the situation teachers 'benefit from the curriculum was examined. In addition, this research also investigated relationship between the situation teachers' benefit from the curriculum and their resistance to change. Survey method was used in the research and data was collected via an instrument consisting of three parts. The sample of the study consisted of 225 physical education teachers working in the Cankaya of Ankara. The analysis of the research data was done with defining statistical methods such as arithmetic averages, standard deviation and percentage techniques. Besides, a T test was used to determine the differences between two independent groups, a one-way analysis of variance test was used to determine the differences between more than two independent groups and a Tukey test to determine the source of these differences. the 'Pearson Correlation Coefficient' was also used to determine the relation between the teachers beneficialness from the curriculum and the teacher's attitudes towards the change. The findings of the research shows that teachers beneficialness from the curriculum and the teacher's attitudes towards the change of it differs depending on their sex, the curriculum and the amount of year(s) they have worked for (p<0.05). Additionally, the teacher's beneficialness from the curriculum, the teacher's attitudes towards the change of it and all the sub dimensions has shown a low level and positive directional relation between them. According to these results, teacher's attitudes towards the change of the curriculum were positive and it can be said that they are open to up to date knowledge with their attitude towards the change of the curriculum. 

Bu araştırmada, Ankara ili Çankaya ilçesinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin uyguladıkları öğretim programına ilişkin farkındalıkları ve öğretim programlarından yararlanma durumları incelenmiş, ayrıca öğretmenlerin öğretim programlarından yararlanma durumları ile değişime karşı tutumları arasında ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modeli olan bu araştırmada üç bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ili Çankaya ilçesinde görev yapan 225 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde tekniklerinin yanı sıra iki bağımsız grup arasındaki farkın belirlenmesi için bağımsız gruplarda t testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında farkın belirlenmesi için tek yölü varyans analizi ve farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için ise Tukey Testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin öğretim programından yararlanma durumları ile değişime karşı tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için "Pearson Korelasyon Katsayısı" hesaplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; araştırmaya katılan öğretmenlerin değişime karşı tutumları ile öğretim programlarından yararlanma durumları cinsiyet, uygulanan eğitim programı ve hizmet yılı değişkenlerinde farklılık göstermektedir (p<0.05). Bu sonuçlara ek olarak, öğretmenlerin değişime karşı tutumları ile öğretim programlarından yararlanmaları ve tüm alt boyutları arasında düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğretmenlerin değişime karşı tutumlarının olumlu olduğu ve değişime karşı tutumları ile öğretim programından yararlanarak güncel bilgilere açık olduklarını söylenebilir.