Determination Of Glucose Level In Liquids With A Non-Invasive Method In The Millimeter Waveband


Creative Commons License

Göktaş Ö. F., Çankaya İ., Şengün Ermeydan E.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.27, no.3, pp.1235-1248, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Diabetes is one of the most important public health problems of our age. In order to control the glucose level in the blood, it is necessary to determine the sugar level in the blood. From the device perspective, invasive and minimally invasive methods are used to determine the glucose level in the blood. When both methods are examined, it is seen that these methods bring along infectious and psychological risks. For these reasons, researchers are conducting various studies to develop a noninvasive method. Since millimeter waves (MMW) do not have any harmful effect on the tissue, it allows non-invasive glucose measurement in the tissue layer. The complex permeability of blood is highly sensitive to glucose concentration in the millimeter waveband. In this study, MMW reflection in liquids with various glucose ratios in the 30 – 35 GHz band was obtained separately using an open-ended coaxial probe and WR-28 adapter using a vector network analyzer. The data obtained in both methods showed that S11-reflection coefficient data was distinctive for determining the glucose level in aqueous solutions with glucose concentrations of 0.1 g/ml, 0.19 g/ml, 0.26 g/ml and 0.33 g/ml, in sugary-sugar-free soda and in liquids such as cola-diet cola-cola zero. Obtained results indicates that millimeter waves are promising for glucose level detection and monitoring.

Diyabet çağımızın en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Kandaki glikoz seviyesinin kontrolü için kandaki glikoz oranının belirlenmesi gereklidir. Cihaz perspektifinden bakıldığında kandaki glikoz oranının belirlenmesinde invazif ve minimal invazif yöntemler kullanılmaktadır. Her iki yöntem de incelendiğinde enfeksiyonel ve psikolojik riskleri beraberinde getirdikleri görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı araştırmacılar invazif olmayan bir yöntem geliştirmek için çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Milimetre dalgalar (mm-dalga), doku üzerinde herhangi bir zararlı etki yapmadığından doku katmanında invazif olmayan glikoz ölçümüne imkân sunar. Kanın karmaşık geçirgenliği mm-dalga bandında glikoz konsantrasyonu için oldukça hassastır. Bu çalışmada, 30 – 35 GHz bandında çeşitli glikoz oranlarına sahip sıvılarda mm-dalga yansıması, vektör ağ analizörü kullanılarak açık uçlu koaksiyel prob ve WR-28 adaptörü kullanılarak ayrı ayrı elde edilmiştir. - Elde edilen veriler her iki yöntem için 0.1 g/ml, 0.19 g/ml, 0.26 g/ml ve 0.33 g/ml glikoz konsantrasyonuna sahip sulu çözeltilerde, şekerli - şekersiz gazozda ve kola - diyet kola - kola zero gibi sıvılarda glikoz seviyesinin belirlemesinde S11-yansıma katsayısı verisinin ayırt edici olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar mm-dalgaların glikoz seviyesinin tespiti ve takibi için umut verici olduğunu göstermiştir.