Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları Üzerindeki Etkisi (The Effect of Career Commitment of Bank Employees on Subjective Career Success)


Creative Commons License

Demirel Z. H.

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.3, pp.1332-1345, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.20491/isarder.2019.674
  • Journal Name: Journal of Business Research - Turk
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1332-1345

Abstract

Amaç – Bu araştırmanın amacı Kars ilinde istihdam edilen banka çalışanlarının kariyer bağlılık

düzeylerinin öznel kariyer başarısı algıları üzerinde etkisini incelemek ve çalışanların öznel kariyer

başarısı algılarının demografik değişkenler bakımından farklılaşmasını tespit etmektir.

Yöntem – Tarama (betimsel) modelinin kullanıldığı araştırmada 3 bölümden oluşan anket veri

toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ilinde faaliyet gösteren banka

şubelerinde çalışan 332 banka personeli oluşturmuştur. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi

kullanılmıştır. Araştırmada Pearson korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız

örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri kullanılmıştır.

Bulgular – Analizler sonucunda banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeyleri ile öznel kariyer

başarı algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı, zayıf ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Ayrıca araştırma sonucuna göre banka çalışanlarının kariyer bağlılık düzeyleri öznel kariyer başarısı

algılarını pozitif yönde etkilemektedir. Bununla birlikte yapılan analizler kapsamında öznel kariyer

başarısının cinsiyet, yaş, çalıştıkları departman, sektörde çalışma süresi gibi demografik değişkenler

bakımından farklılaştığı, medeni durum ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenler bakımından

ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma – Çalışanların çalışma hayatlarında başlıca hedeflerinden biri kariyerlerinde başarılı

olmaktır. Kariyer bağlılığı kariyer başarısında etkili olan bir değişkendir. Yapılan çalışmalar

kariyerlerine bağlı olan çalışanların kariyerlerinde daha başarılı olma eğiliminde olduklarını

göstermektedir. Gelecekte yapılması düşünülen araştırmaların daha kapsamlı yapılması alan yazına

daha fazla katkı sağlayabilir. Bunun dışında araştırmacılara özellikle farklı sektörlerde veya daha

büyük bir örneklem hacmi ile bankacılık sektöründe kariyer başarısının belirleyicilerinin

incelenmesi önerilmektedir. Bu belirleyicilerin tespit edilmesi ile örgütler hem çalışanlarının hem de

örgütün verimliliğini artırıcı politikalar üretebilecekleri düşünülmektedir.