A STUDY ON THE MOTIVATIONS OF WOMEN TOWARDS WATCHING SPORT EVENTS


Üzüm H., Çiftçi M. C. , Çelen A., Özen G., Çaliş Ç., Karli Ü.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.300-309, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.300-309

Abstract

The purpose of this study was to examine the various variables status, marital status, education status, fanship level, watching frequency and frequency of sporting of the reasons for watching sporting events of female sport spectators. This study has been conducted by cross-sectional approach which is one of the general survey model and relational survey model. The participants composed of 120 female spectators who watch sporting events and live in Bolu and Ankara by choose with simple and random sample model. Survey method was used as data collection tool in the study. The external motivations scale for sport spectators EMSSS and the internal motivations scale for sport spectators IMSSS developed by Polat and Yalçın 2014 32 composed of a total of 75 questions. EMSSS consisted of 9 sub-dimensions in total and IMSSS is 7 subdimensions in total. For this study, the Cronbach’s Alpha value of scale was α=0,92 for EMSSS and α=0,96 for IMSSS. Descriptive statistics, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test, Correlation test and T-tests were used in the analysis of the data As a result of study, a statistically significant difference was found in the national feelings subdimensions of IMSSS with status variables and also in the sub-dimensions of popularity and family bonds of EMSSS with regard to the status and marital status variables. By spectator-level variables, a low level of positive relationship was determined in the sub-dimensions of national values, sport passion, regional loyalty and achievement level of IMSSS. Also by spectator-level variables, a low level of positive relationship was determined in the sub-dimensions of family bonds and game knowledge of EMSSS. There were statistically significant differences between the subdimensions of EMSSS and IMSSS with the frequency of sports, watching frequency and education variables

Bu araştırma kadın spor seyircilerinin spor müsabakalarını seyretme sebeplerinin çeşitli değişkenler statü, medeni durum, eğitim durumu, taraftarlık düzeyi, seyretme sıklığı ve spor yapma sıklığı açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modellerinden biri olan kesit alma yaklaşımı ve ilişkisel tarama modeli ile yapılan bu araştırmanın katılımcıları basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen Bolu ve Ankara ilinde yaşayan ve spor müsabakalarını seyreden 120 kadın spor seyircisinden oluşmuştur. Araştırma da veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Polat ve Yalçın 2014 tarafından geliştirilen Spor Seyircileri İçin Dışsal Güdü Ölçeği SSİDGÖ ve Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği SSİİGÖ toplam 75 sorudan oluşmaktadır32. SSİDGÖ’de toplamda 9 ve SSİİDGÖ’ de toplamda 7 tane alt boyut bulunmaktadır. Ölçeğin bu çalışma için yapılan Cronbach’s Alpha iç tutarlılık değeri SSİDGÖ için a=0,92 , SSİİGÖ için a=0,95 bulunmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Korelasyon testi ve T-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda statü değişkeni ile SSİİGÖ’nin milli duygular alt boyutunda ve yine statü ve medeni durum değişkenine göre SSİDGÖ’nün popülarite ve aile bağları alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Taraftarlık düzeyi değişkeni ile SSİİGÖ’nin milli değerler, spor tutkusu, yerel bağlılık ve başarı düzeyi alt boyutlarında pozitif yönde düşük düzeyde, yine taraftarlık düzeyi ile SSİDGÖ’nin aile bağları ve oyun bilgisi alt boyutlarında ise pozitif yönde düşük düzeyde ilişki belirlenmiştir. Spor yapma sıklığı, seyretme sıklığı ve eğitim değişkenleri ile SSİİGÖ ve SSİDGÖ ölçeği alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklıklar tespit edilmiştir.