Neuropeptide Y Levels in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder


Hekim Bozkurt Ö., Güney E., Göker Z., Şenses Dinç G., Alışık M., Erel Ö. , ...More

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.29, no.1, pp.31-35, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Türk Psikiyatri Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-35

Abstract

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en yaygın psikiyatrik bozukluklarından biridir. DEHB’nin nedeni tam olarak bilinmemektedir. DEHB etiyolojisinde rol aldığı düşünülen etkenlerden biri Nöropeptit Y (NPY)’dir. Bu çalışmada, DEHB tanısı konan çocukların NPY düzeylerini değerlendirmek ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: 48 DEHB tanısı konmuş çocuk/ergen ve 40 sağlıklı kontrol bu çalışmaya dahil edildi. DEHB grubu yaş aralığı 6-16 idi. Tüm hastalara Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (DSM-5)’na göre tanı konuldu. Bulgular: DEHB tanısı konan çocuklar ile sağlıklı kontrollerin plazma NPY düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (t (86) = -0,887, p = 0,378). Görünümlerine göre aşırı hareketlilik-dürtüselliğin baskın olduğu 8 (%14,3), dikkatsizliğin baskın olduğu 14 (%30,4) ve bileşik görünümü olan 26 çocukta (%55,4) NPY düzeyleri benzerdi (F= 0,191, p= 0,826). NPY düzeyleri açısından ilaç kullanan, kullanmayan ve kontrol grupları arasında da fark olmadığı belirlendi (F= 0,572, p= 0,566). DEHB grubunda yaş ve NPY düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı (r= 0,349, p= 0,015). Sonuç: Bu çalışmada DEHB tanısı konan çocuklarda NPY düzeylerinin kontrol grubuna göre farklı olmadığı görüldü. Bu bulgu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için fenotip olarak homojen daha büyük örneklemlerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.