Catharsis Justice


Yıldız M. E.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2020, no.2, pp.987-1025, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2020 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.987-1025
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

The definition, limitation and dimensioning of justice has always been discussed in the literature. It is a fact that this discussion has serious effects on the phenomena of law, society and individual elements. In this context, first of all, justice and injustice will be explained, the part of justice that can be described as emotion; Sociology, psychology, social psychology, victimology, communication will be discussed in a positive sense by applying to different disciplines. The key concept Catharsis will be adapted from the philosophy of art to the philosophy of law, and the existence of the embodying phenomena such as revenge and anger under the emotional side of justice will be investigated. Then, by introducing a new unique and concrete form to justice, the appearance of Catharsis Justice-Catharsis law will be tried to be created. Finally, the consequences of such a form in our understanding of justice and law will be discussed.

Adaletin tanımlanması, sınırlandırılması, boyutlandırılması literatürde her za- man tartıĢılagelmiĢtir. Bu tartıĢmanın, adaletin yöneldiği hukuka, topluma, bireylere ciddi etkileri olduğu bir gerçektir. Bu çalıĢma, bahsedilen bu çok boyutlu tartıĢmanın küçük de olsa bir kısmını ele almaktadır. Bu kapsamda öncelikle adalet ve karĢıtı olan adaletsizlik olgusu anlatılacak, adaletin içerisinde bulunan ve duygu olarak tarif edilebi- lecek olan kısım; sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, viktimoloji, iletiĢim gibi farklı disiplinlere baĢvurularak pozitif anlamda ele alınacaktır. Anahtar kavram olan Kathar- sis, sanat felsefesinden hukuk felsefesine uyarlanacak, adaletin duygusal tarafının altın- da intikam, öfke gibi somutlaĢtırılabilir olguların olup olmadığı araĢtırılacaktır. Ardın- dan, adalete özgün bir form kazandırılarak, katharsis adalet-katharsis hukukun görünü­ mü oluĢturulmaya çalıĢılacaktır. Son olarak bu gibi bir formun hem adalet hem de hu- kuk anlayıĢımızda ne gibi sonuçlar doğurabileceğtartıĢılacaktır.