Türkiye’deki Kamu Yönetimi Çalışmalarının Eğilimi: 1990-2019 Yılları Arasında AİD’de Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi


Creative Commons License

Ayhan E., Çolak A., Önder M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.1, pp.1-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, “Türkiye’deki kamu yönetimi çalışmalarının genel eğilimi nedir?” sorusunu cevaplamak için öncelikle literatürdeki bibliyometrik çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra, örneklem olarak 2007 yılından beri SSCI indeksinde taranan köklü bir dergi olan Amme İdaresi Dergisi’nde (AİD) 1990-2019 yılları arasında yayınlanan 850 makale; “ne” (araştırma temaları), “nasıl” (yöntemler) ve “kim” (yazarlar) soruları bağlamında içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 10’ar yıllık 3 döneme bölünerek bibliyometrik olarak sınıflandırılmıştır. Bibliyometrik göstergelerle farklı dönemler arasındaki ilişki ki-kare yöntemiyle test edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’deki kamu yönetimi makalelerinin bilimsellik ve alana katkıları açısından mevcut durumunun batılı ülkelere göre yeterli düzeyde olmadığı gözlenmiş ve bulgular ışığında öneriler verilmiştir.