Alt keser diş konumlarının norm değerlerde olduğu bireylerde alt çene ön bölge ortalama diyeti kalınlığının incelemesi


Kaya Y.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.184-189, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5336/dentalsci.2016-51969
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.184-189

Abstract

nterior region in individuals with norm values of lower incisor position. Material and Methods: Eighty three periodontally healthy individuals, with norm values of lower inci- sor position were enrolled in this study. The gingival thickness of mandibular anterior teeth were determined by the arithmetical mean of gingival thicknesses measured by transgingival probing technique from the coronal mucogingival junction and apical of free gingival sulcus. The mean gingival thickness of mandibular anterior region was determined by the ratio of the sum of gingival thickness of the relevant teeth to the number of teeth. Results: The gingival thickness of mandibular central, lateral and canine teeth were 0,709±0,180 mm, 0,805±0,211 mm and 0,665±0,192 mm respectively. The mean gingival thickness of mandibular anterior re- gion was 0,692±0,163 mm in females and 0,773±0,137 mm in males. It was observed that the dif- ference between mean gingival thickness of females and males was statistically significant (p=0,021). The mean gingival thickness of mandibular anterior region was 0,723±0,158 mm in both sexes. It was observed that the incidence of thin gingival biotype was %95,2 in the mandibular anterior re- gion. Conclusion: It was determined that the mean gingival thickness of mandibular anterior region was less than 1 mm. In order not to face periodontal pathologic problems such as gingival recession in these individuals, tooth movements must be done within the anathomic limits of alveoler bone during the orthodontic treatment.

e ön bölge ortalama diş eti kalınlığının incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya alt keser diş konumlarının norm değerlerde olduğu periodontal olarak sağlıklı 83 birey dâhil edilmiş- tir. Alt çene ön bölge dişlerin diş eti kalınlıkları, transjinjival sondlama tekniğiyle mukojinjival bi- leşimin koronali ve serbest diş eti oluğunun apikalinden ölçülen diş eti kalınlıklarının ortalamalarıyla belirlenmiştir. Alt çene ön bölge ortalama diş eti kalınlığı alt çene ön bölgedeki diş- lerin diş eti kalınlıkları toplamının diş sayısına oranıyla saptanmıştır. Bulgular: Alt çene santral, la- teral ve kanin dişlerin diş eti kalınlıklarının sırasıyla 0,709±0,180 mm, 0,805±0,211 mm ve 0,665±0,192 mm olduğu tespit edilmiştir. Alt çene ön bölge ortalama diş eti kalınlığının ise kadın- larda 0,692±0,163 mm; erkeklerde 0,773±0,137 mm olduğu gözlenmiştir. Alt çene ön bölge ortalama diş eti kalınlıkları bakımından kadın ve erkekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun- muştur (p=0,021). Her iki cinsiyet grubundaki alt çene ön bölge ortalama diş eti kalınlığının da 0,723±0,158 mm olduğu belirlenmiştir. Alt çene ön bölgede ince biyotipin görülme oranının ise %95,2 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Alt çene ön bölge ortalama diş eti kalınlığının 1 mm’den az ol- duğu belirlenmiştir. Bu bireylerde ortodontik tedavi sırasında diş eti çekilmesi gibi periodontal pa- tolojik problemlerle karşılaşılmaması için diş hareketlerinin mümkün olduğunca alveol kemiğin anatomik sınırları içerisinde yapılması konusuna dikkat edilmelidir.