PUBLIC PURCHASE IN INTERNATIONAL REGULATIONS “PRINCIPLES-METHODS-GOALS” ..


Karagenç G. K.

HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 10 - 12 February 2022, pp.113-114

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113-114
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

Administrations produce goods and services with different motives from a firm in the market. While the firms in the market act with the aim of profit maximization, the aim is always the public interest when it comes to administration. For this reason, while performing public services, administrations are subject to different rules that are not subject to private individuals 

Public procurement is at the forefront of the issues that are directly addressed by this basic principle. With the expression of public procurement; It means the purchase of goods, services and the construction of public works that the administration needs in order to fulfill its public services.

As it is known, for public expenditure; Public Procurement Law No. 4734 on issues such as procurement, leasing, public works, for generating income to the public; In matters such as selling and leasing, the State Procurement Law No. 2886 is applied.

The creation of a special law regulating the rules for the expenditure of the public budget created by the taxes of the citizens is an essential feature for the expenditures to be made in accordance with various principles. This is one of the main motivations for the Public Procurement Law No. 4734, which was enacted in 2002 and entered into force as of January 1, 2003.

One of the biggest criticisms of the Public Procurement Law No. 4734 is the fact that it has undergone a lot of changes since its enactment. It is normal for any regulatory process regarding public procurement to undergo changes in the process by being affected by the conditions. However, the main purpose of these changes regarding public procurement should  115  always include targets such as more effective spending of public resources and efficient use of taxes.

The main goal of public procurements for the fulfillment of public services is to obtain the goods, services or jobs needed in the best way. However, an ideal public procurement should try to achieve various objectives besides the main objective mentioned. An efficient public procurement; In addition to having the function of preventing the waste of public resources, it should also have objectives in a way to implement concepts such as accountability, equality of opportunity, social and environmental benefits, sustainability, and opening the markets to international competition.

This study aims to make a comparative analysis. This analysis is based on various regulatory processes used as a model in the world regarding public procurement. These regulations are the UNCITRAL Model Law, the directives of the European Union on public procurement and various directives created by the World Trade Organization.

It has been tried to explain how the basic principles of public procurement such as transparency, competititon and equal treatment are regulated in international legislation, what they mean and how they are used in practice, by making a comparative analysis with the provisions of the subject law at the national level.

In the study, by focusing on the universal principles and procurement procedures that should be applied in public procurement as a method, examples of international regulatory provisions regarding which procurement procedures should be preferred in which types of public procurement are given. The functions of public procurement principles and procurement procedures as legal instruments for efficient public procurement before the conclusion of contracts with bidders are specified. It has been tried to emphasize the points that the administrations should pay attention to in order to get value for the money they spend and for economic efficiency.

Keywords: Public Procurement, Universal Public Procurement Principles, Public Procurement Procedures, Public Procurement Objectives, Efficiency. 

İdareler piyasadaki bir firmadan farklı saiklerle mal ve hizmet üre * timlerini gerçekleştirir.Piyasadaki fimalar, kar maksimizasyonu amacıyla hareket ederken, idare söz konusu olduğunda amaç her zaman için kamu yararıdır. Bu sebepten dolayı idareler kamu hizmetlerini yerine getirirken özel kişilerin tabi olmadığı, onların riayet etmesi gerekmeyen, farklı kurallara tabidir.

Bu temel prensibin doğrudan muhatabı olan konuların başında kamu alımları gelmektedir. Kamu alımları ifadesi ile; idarenin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu mal, hizmet satın alımları ve bayındırlık işlerinin yapımı kastedilmektedir.

Bilindiği üzere kamu harcamasına yönelik; alım, kiralama, bayındırlık hizmeti gibi konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamuya gelir sağlanmasına yönelik; satım, kiraya verme gibi konularda ise 28 86 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulanmaktadır.

Yurttaşların vergileriyle oluşturulmuş kamu bütçesinin harcanmasına ilişkin kuralları düzenleyen özel bir kanunun ihdas edilmesi, harcamaların çeşitli ilkelere riayet edilerek yapılabilmesi için elzem bir nite lik teşkil eder. 2002 yılında kabul edilen, 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun çıkarılmasının temel motivasyonlarından biri de bu husustur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa yönelik en büyük eleştirilerin başında, çıkarıldığı günden günümüze kadar oldukça fazla değişime uğraması gelmektedir. Kamu alımlarına ilişkin herhangi bir düzenleyici işlemin süreç içerisinde koşullardan etkilenerek değişime uğraması olağandır. Ancak kamu alımlarına ilişkin bu değişikliklerin t emel amacının, her zaman için, kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde harcanması, vergilerin verimli kullanılması gibi unsurları içermesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerçekleştirilen kamu alımlarının esas hedefi ihtiyaç duy ulan mal, hizmet veya işleri en iyi şekilde elde etmektedir. Ancak ideal bir kamu alımı bahsi geçen ana hedefin yanında çeşitli amaçları da gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Verimli bir kamu alımı; kamu kaynaklarının israfını engelleme fonksiyonu taşımasının yanında, hesap verilebilirlik, fırsat eşitliği, sosyal ve çevresel faydalar, sürdürülebilirlik, piyasaların uluslararası rekabete açılması gibi kavramları da hayata geçirecek şekilde amaçlara sahip olmalıdır.

Bu çalışma karşılaştırmalı bir analiz yapmayı amaçlamaktadır. Bu analizde kamu alımlarına ilişkin dünyada model olarak kullanılan çeşitli düzenleyici işlemler esas alınmıştır. Bu düzenlemeler UNCITRAL Model Kanunu, Avrupa Birliğinin kamu ihalelerine ilişkin direktifleri ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından ihdas edilmiş çeşitli yönergelerdir. 

Şeffaflık, rekabet ve eşit muamele gibi kamu alımlarının temel ilkelerinin, uluslararası mevzuatta nasıl düzenlendiği, ne anlama geldiği ve uygulamada nasıl kullanıldıkları, ulusal düzeydeki mevzu hukuk hükümleri ile karşılaştırmalı bir analiz yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmada yöntem olarak kamu alımlarında uygulanması gereken evrensel ilkeler ve alım usullerine odaklanılarak, hangi ihale usullerinin hangi tip kamu alımlarında tercih edilmesi gerektiğine ilişkin uluslararası düzenleyici hükümlerden örnekler verilmiştir. Kamu ihale ilkelerinin ve alım usullerinin, istekliler ile yapılan sözleşmelerin akdedilmesinden önce verimli kamu alımlarının gerçekleştirilebilmesi için hukuki araç mahiyetindeki fonksiyonları belirtilmiştir. İdarelerin harcadıkları paranın karşılığını alabilmeleri ve ekonomik verimlilik için dikkat etmeleri gereken hususlar vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Alımları, Evrensel Kamu İhale İlkeleri, Kamu İhale Usulleri, Kamu İhale Hedefleri, Verimlilik.