Crypto Art and NFT


Creative Commons License

Doğan B., Ersöz S. Ş. , Şahin C.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-12, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract

With the advancement of new media technologies, digital art has become a concept that we often
hear in every aspect of our lives. Traditional artists started to reshape visual arts by developing new
perspectives. With the concepts of bloc
kchain and NFT (Non
-
Fungible Token), which are included in
the art life, the understanding of crypto art has emerged. Crypto art is based on the idea of buying and
selling digitally produced artworks like physical artworks. NFT is an indicator of the authe
nticity,
transparency and unalterability of digital work. With NFTs, which have a high degree of confidentiality
and transparency, artists have started to deliver their works not through intermediaries such as
galleries or auctions but directly to art love
rs in a very short time.
This study is a qualitative research based on a descriptive narrative about crypto art, NFT and digital
art and design based on them. Crypto art, blockchain and NFT concepts are discussed as a whole and
the relationship between the
m is mentioned. An extensive literature review was conducted to
determine the conceptual framework of the study. While the research is about the development of
crypto art from its beginning to today's applications, it is exemplified by the works of local a
nd foreign
artists in this context.
In
the last session of the study, the different perspectives that the understanding
of crypto art brought to art, the differences between traditional art and the positive and negative
aspects of crypto art were evaluated
. It is foreseen that this understanding of art can be carried further,
especially with the acceptance of the new generation and the advancement of technology.
Yeni medya teknolojilerinin ilerlemesi ile dijital sanat hayatımızın her alanında sıklıkla duyduğumuz bir
kavram haline gelmiştir. Geleneksel kökenli sanatçılar yeni bakış açıları geliştirerek görsel sanatlara
yeniden şekil vermeye başlamışlardır. Sanat ha
yatına dahil olan blokzincir ve NFT (Non
-
Fungible Token)
kavramları ile kripto sanat anlayışı ortaya çıkmıştır. Kripto sanatı, dijital ortamda üretilen eserlerin
fiziksel eserler gibi alınıp satılması fikrine dayanmaktadır. NFT, bir dijital eserin orijinal
liğinin,
şeffaflığının ve değiştirilemez olduğunu bir göstergesidir. Yüksek derecede gizliliğe ve şeffaflığa sahip
NFT’ler ile sanatçılar eserlerini galeri veya müzayede gibi aracılar üzerinden değil doğrudan sanat
severlere çok kısa sürelerde ulaştırmaya
başlamışlardır.
Bu çalışma kripto sanatı, NFT ve bunlara dayanan dijital sanat ile tasarım konularını açıklayıcı anlatıma
dayalı nitel bir araştırmadır. Kripto sanatı, blokzincir ve NFT kavramları bir bütün olarak ele alınmış ve
aralarındaki ilişkiden bahs
edilmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini belirlemek için geniş bir literatür
taraması yapılmıştır. Araştırma, kripto sanatının başlangıcından günümüz uygulamalarına kadar
gelişimini konu alırken bu bağlamda yerli ve yabancı sanatçıların çalışmaları ile
örneklendirilmiştir.
Çalışma sonucunda kripto sanat anlayışının sanata kazandırdığı farklı bakış açıları, geleneksel sanat ile
arasındaki farklar ve kripto sanatının olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmiştir. Özellikle yeni nesil
arasında kripto sanat
ının kabul görmesi ve teknolojinin de ilerlemesi ile bu sanat anlayışının daha da
ileriye taşınabileceği öngörülmüştür.