Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajınınPsikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü


Creative Commons License

Kılıç N. , Mammadov M., Koçhan K., Aypay A.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.904-914, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.16986/huje.2018044245
  • Title of Journal : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.904-914

Abstract

The goal of the current study is to investigate whether the university students’ resilience level is predicted by their general self-efficacy beliefs and body images. The study group consisted of 569 university students, 324 female (%57) and 245 male (%43), aged from 18 to 24, studying in preparatory schools of various universities in different cities in Turkey. In the study, the Short Resilience Scale, the General Self-Efficacy Scale, the Body Image Scale and the Demographic Information Form were used as data collection tools. Data were analyzed with multiple regression analyses and independent samples t-test methods. Findings of the study revealed that general self-efficacy beliefs and body images were significant predictors of resilience levels of students. Besides, men rated higher average scores in comparison to women; thus, general self-efficacy beliefs, body image and psychological resilience of men were more positive than women. The findings of the study were discussed in the light of relevant literature and recommendations were offered.

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin genel öz yeterlik inancı ve beden imajı ile yordanıp yordanamayacağının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde, devlet üniversitelerinin hazırlık sınıflarında öğrenim gören, yaşları 18 ile 24 arasında değişen, 324’ü kadın (%57), 245’i (%43) erkek olmak üzere toplam 569 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Genel Öz Yeterlik Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ölçme araçları kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon analizi ve bağımsız örneklemler için t-testi analizleri ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda genel öz yeterlik inancı ve beden imajının, öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tüm değişkenler açısından erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek ortalamalara sahip oldukları ve bu bakımdan öz yeterlik inancı, beden imajı ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin kadınlara kıyasla daha olumlu olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.