The Relation of Maxillary and Mandibular Anterior Gingival Thickness with gender and age


Kaya Y.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.3, pp.157-162, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5336/dentalsci.2016-50215
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.157-162

Abstract

Objective: The present study aimed to evaluate the relation of gingival thickness, which has been considered as an important factor in the development of gingival recession secondary to orthodontic tooth movement, with gender and age. Material and Methods: 171 periodontally healthy individuals who presented for orthodontic treatment to Faculty of Dentistry at the Yüzüncü Yıl University were enrolled in this study. Maxillary and mandibular anterior gingival thicknesses were determined by the arithmetical mean of gingi- val thicknesses measured by transgingival probing technique from the coronal mucogingival junction and api- cal of free gingival sulcus. Arithmetical mean of gingival thickness was determined by the ratio of the sum of gingival thicknesses of the relevant teeth to the number of teeth. Student t-test and Chi-square tests were used to determine whether there is significant difference between males and females and groups under the age of 18 and over the age of 18 in terms of maxillary and mandibular anterior gingival thicknesses. Results: Mandibu- lar anterior gingival thickness was 0.702±0.155 mm in females and 0.767±0.193 mm in males and maxillary an- terior gingival thickness was 1.098±0.243 mm and 1.171±0.217 mm in females and males, respectively. Mandibular anterior gingival thickness was lower in females versus males (p=0.018). Mandibular anterior gin- gival thickness was 0.719±0.171 mm in group under the age of 18 years and 0.742±0.175 mm in group over the age of 18 years; whereas, maxillary anterior gingival thickness was 1.159±0.236 mm in group under the age of 18 years and 1.041±0.217 mm in group over the age of 18 years. No significant difference was determined between groups under and over the age of 18 years in terms of mandibular anterior gingival thickness, however, maxillary anterior gingival thickness was statistically lower in group over the age of 18 years (p=0.003). Conclusion: This study indicates that gingival thickness of the mandibular anterior region is lower in females when compared to males and gingival thickness of the maxillary anterior region is lower in group over the age of 18 years.

iş eti çekilmelerinin oluşumunda önemli bir faktör olduğu kabul edilen diş eti kalınlığının cinsiyet ve yaşla olan ilişkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fa- kültesi’ne ortodontik tedavi amacıyla başvuran periodontal olarak sağlıklı 171 birey araştırmaya dâhil edil- miştir. Alt ve üst çene ön bölge dişlerinin diş eti kalınlıkları transjinjival sondlama tekniğiyle mukojinjival bileşimin koronali ve serbest diş eti oluğunun apikalinden ölçülen diş eti kalınlıklarının ortalamalarıyla belir- lenmiştir. Alt ve üst çene ön bölge diş eti kalınlıkları, ilgili bölgedeki dişlerin diş eti kalınlıkları toplamının diş sayısına oranıyla saptanmıştır. Alt ve üst çene ön bölge diş eti kalınlıkları bakımından kadın ve erkekler ile 18 yaş altı ve 18 yaş üstü gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Student t-testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Alt çene ön bölge diş eti kalınlığının kadınlarda 0,702±0,155mm, erkeklerde 0,767±0,193mm; üst çene ön bölge diş eti kalınlığının ise kadınlarda 1,098±0,243mm, erkeklerde 1,171±0,217mm olduğu saptanmıştır. Alt çene ön bölge diş eti kalınlığının kadınlarda erkeklerden istatistik- sel olarak daha az olduğu belirlenmiştir (p=0,018). Alt çene ön bölge diş eti kalınlığının 18 yaş altı grupta 0,719±0,171mm, 18 yaş üstü grupta 0,742±0.175mm; üst çene ön bölge diş eti kalınlığının ise 18 yaş altı grupta 1,159±0,236mm, 18 yaş üstü grupta 1,041±0,217mm olduğu saptanmıştır. Alt çene ön bölge diş eti kalınlığı bakımından 18 yaş altı ve 18 yaş üstü gruplar arasında anlamlı fark bulunmamışken; üst çene ön bölge diş eti kalınlığının 18 yaş üstü grupta istatistiksel olarak daha fazla olduğu gözlenmiştir (p=0,003). Sonuç: Diş eti ka- lınlığının alt çene ön bölgede kadınlarda erkeklerden ve üst çene ön bölgede ise 18 yaş üstü grupta daha az ol- duğu saptanmıştır.