Administrative Benefits of RDA to Information Centers of New Cataloging Rules


Bayter M.

in: Management in Information Centers, Erol Yılmaz,Leyla Kanık, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.440-459, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Hiperyayın
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.440-459
  • Editors: Erol Yılmaz,Leyla Kanık, Editor

Abstract

Cataloging has undergone a significant transformation in recent years to keep up with the changing world of digital technologies. The number and diversity of resources to be cataloged has increased significantly to meet the needs of information center users. The publication of new versions of the Anglo-American Cataloging Rules 2 (AACR2) did not meet this need. New information resources and online environments have required the creation of a new standard. In 2005, work on Resource Description and Access (RDA) started. RDA started to be used by OCLC in 2010. RDA (Resource Description and Access) is a new cataloging rule designed for the digital world, built on the standard foundations of the 2nd edition of the Anglo American Cataloging Rules (AACR-2) to replace the existing Anglo American Cataloging Rules. After extensive testing and review in 2013, the RDA has developed into three United States' three national libraries (Library of Congress - LC), the National Library of Medicine (NLM) and the National Agricultural Library (National Agricultural Library). Library-NAL)). This was followed by other major research libraries, both in the US and internationally. In this study, the administrative benefits of the new cataloging rules RDA to information centers will be examined.

Keywords: Cataloging; new cataloging rules; RDA; information centers

Kataloglama, dijital teknolojilerin değişen dünyasına ayak uydurmak için son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Kataloglanacak kaynak sayısı ve çeşitliliği, bilgi merkezleri kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde önemli ölçüde artmıştır. Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarının 2’nin (AACR2) yeni sürümlerinin yayınlanması bu ihtiyacı karşılayamamıştır. Yeni bilgi kaynakları ve çevrimiçi ortamlar yeni bir standardın oluşmasını gerekli kılmıştır. 2005 yılında Resource Description and Access (RDA) üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. RDA 2010 yılında OCLC tarafından kullanılmaya başlanmıştır. RDA (Resource Description and Access- Bilgi Kaynaklarını Tanımlama ve Erişim), dijital dünya için tasarlanmış, mevcut Anglo Amerikan Kataloglama Kurallarını değiştirmek için Anglo Amerikan Kataloglama Kurallarının (AACR-2) 2. baskısının standart temelleri üzerine inşa edilmiş yeni bir kataloglama kuralıdır. 2013 yılında kapsamlı test ve incelemeden sonra, RDA üç Amerika  Birleşik Devletler’nin (ABD) üç ulusal kütüphanesi olan  Kongre Kütüphanesi (Library of Congress - LC), Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine - NLM) ve Ulusal Tarım Kütüphanesi (National Agricultural Library-NAL)) tarafından kabul edilmiştir. Bunu hem ABD'deki hem de uluslararası alanda diğer büyük araştırma kütüphaneleri izlemiştir. Bu çalışmada, yeni kataloglama kuralları RDA’nın bilgi merkezlerine yönetimsel olarak sağladığı faydalar incelenmeye çalışılacaktır.