ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE HALL TEKNİĞİ


Creative Commons License

Tatlı E. C.

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.23, no.2, pp.102-108, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Dental Sci
  • Page Numbers: pp.102-108

Abstract

ÖZET Diş çürüğü çocukluk çağında en sık rastlanan kronik hastalıklardan biri olmasına rağmen, çü- rüğün tedavi edilmeden bırakılması tüm dünyada çok yaygın görülen bir durumdur. Süt dişlen- mede çürük insidansının yüksek ve tedavilerin yetersiz oluşu diş çürüğünü çocuklar açısından önemli bir halk sağlığı problemi hâline getirmektedir. Hayati tehlikesi olan bir hastalık olmamakla beraber, erken çocukluk çağı çürüğünün tedavi edilmemesi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bak- teriyemi, erken diş kaybı, kalıcı dişlenmede oklüzyon bozuklukları, yüksek tedavi maliyeti, çocukta öz güven eksikliği ve gelişim geriliği ortaya çıkan sonuçlardan birkaçıdır. Ayrıca ağrı, çiğneme, fo- nasyon ve estetikle alakalı problemler de tedavi edilmeyen diş çürüğü sonrası sıklıkla gözlenmek- tedir. Bu problemlerin ortaya çıkmasını engellemek için çürük süt dişlerinin restore edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle molar dişler hem oklüzyon gelişimi hem de çiğneme fonksiyonu açı- sından öncelikli öneme sahiptir. Süt molar dişlerinin tedavisinde sıklıkla bütün çürük dokusunun uzaklaştırıldığı konvansiyonel restoratif yöntemler tercih edilmektedir. Konvansiyonel yöntemler ile tedavide koltukta geçirilen zaman artmakta, çocukla kooperasyon kurulmasında zorluk yaşan- makta ve dolayısıyla uzun dönem restorasyon prognozu kötü yönde etkilenmektedir. Bu durum çürüklü süt dişlerinin restorasyonlarında alternatif bir tedavi gereksinimini doğurmuştur. Hall tek- niği de bu amaca yönelik geliştirilen tekniklerden biridir. Bu teknikte dişler; lokal anestezi uygu- lanmadan, herhangi bir çürük uzaklaştırılması ya da preparasyon yapılmadan paslanmaz çelik kronlar ile restore edilmektedir. diş çürükleri; paslanmaz çelik

ABSTRACT Although childhood tooth decay is one of the most common chronic disease, it is com- monly left untreated all around the world. Due to high incidence of caries amongst primary den- tition and lack of dental treatments, caries was become a serious problem in terms of public health. Despite of not being a life-threatening disease, a lack in the treatment of childhood dental caries may result with undesirable consequences. Bacteremia, early tooth loss, occlusion disorders in perma- nent dentition, high treatment costs, lack of confidence, and developmental retardation are a few of the resulting consequences. In addition pain, chewing, formation and aesthetics-related problems may often arise after untreated tooth decays. Therefore, restoration of decayed primary teeth plays an important role in preventing the outcoming of such problems. Especially molar teeth are in great importance in terms of occlusal development and mastication. Primary molars are often treated ac- cording to conventional restorative methods by removing total of the decayed tissue parts. Treat- ing with conventional methods increases the chair time, causes difficulty on cooperation with patient and therefore, long term restoration prognose is affected badly. Because of this stiuation, restoration of caries effected teeth need alternative treatment methods. One of the techniques de- veloped for this purpose is Hall technique. This technique is applied to the teeth without local anes- thetic, and teeth restored with stainless steel crowns without any caries removal or preparation.

Keywords: Pediatric dentistry; preventive dentistry; dental care for children; dental caries; stainless steel