The Authentication of Hadith: Redefining Criteria


Creative Commons License

Khan I. A., Eşit M.

Other, pp.223-246, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.223-246
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Müslüman âlimler, hadis edebiyatını[oluşturan rivayetleri]n sıhhatinikorumaya olan paha biçilmez katkılarından ötürü takdiri hak etmektedir. Bu-nunla birlikte, bu edebiyatın sıhhatini daha da güçlendirmek adına bundanfazlası yapılmalıdır. Mâlik b. Enes (ö. 179 h.), Ahmed b. Hanbel (ö. 241 h.),Dârimî (ö. 255 h.), Buhârî (ö. 256 h.), Müslim (ö. 261 h.), İbn Mâce (ö. 273 h.),Ebû Dâvud (ö. 275 h.), Tirmizî (ö. 279 h.), Nesâî (ö. 303 h.), Dârekutnî (ö. 385h.) ve Beyhakî (ö. 457 h.) gibi büyük hadis otoriteleri, hadislerin özgün, sahihve sağlam varyantlarını tespit etmek için -esas itibariyle senedleri tetkik ede-rek- ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak onlar, metinleri aynı gayretle tet-kik etmemişlerdir. Günümüzde de durum değişmemiştir, öyle ki [halihazırdayapılmış] metin tetkiklerini incelemek dahi yasak addedilmektedir. Hadisle-rin sıhhatini tetkike hala ihtiyaç varken, metnin doğruluğunu tespite yönelik bu “kapalı kapı” açılmalıdır. Mevcut çalışma, metinleri tetkik için kriterleriyeniden belirleme yolunda bir girişimi temsil etmekte, sonrasında bu kriter-leri, Buhârî ve Müslim’den seçilmiş bazı hadislere uygulamaktadır.