THE GROSS FAULT IN LAW ENFORCEMENT SERVICES


Karagenç G. K.

KIRSEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2022, vol.2, pp.439-444

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.439-444
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

The administration fulfills the goods and services needed by the citizens through public services. Administration; as a result of acts, actions and contracts, it may cause damages to the property or personal assets of persons. Public service can be conceptually defined as the undertaking of the goods and services that the administration needs by staying separate from the conditions of the market. While an actor in the market carries out its activities for the purpose of profit maximization, when it comes to the public services of the administration, the aim must always be the public interest. One of the special aspects of the civil service is law enforcement. Law enforcement, like any other public service, is carried out for the public good. However, as a special purpose in law enforcement activities, it is also aimed to ensure public order. Public order, which has subheadings such as security, well-being, general health and morality, is provided through law enforcement activities.  Law enforcement is examined under two sub-headings. Administrative law enforcement has a preventive nature, while judicial law enforcement has a repressive nature. These two main types of law enforcement services are authorized to take executive decisions on citizens. One of the most important features that distinguishes law enforcement from other public services is that it can even have consequences on people's body integrity. For this reason, many damages may arise from the implementation of law enforcement activities. Compensation of these damages by the administration is carried out within the scope of the responsibility of the administration.  The principles regarding which damages will be compensated under the title of the principle of responsibility of the administration are determined on the basis of the case law of the Council of State. When the jurisprudence of the Council of State is examined historically, it is seen that the Council of State seeks the condition of "gross fault" for compensation, referring to the risky nature of law enforcement activities. In recent jurisprudence, however, there has been a change in the meaning and quality of the concept of grave fault, and it has been seen that the high court has applied this concept to explain the intensity of the fault.  In this study, the concept of "gross fault", which is related to the damages caused by law enforcement activities, is explained. In this context, first of all, the concept of law enforcement is explained and its elements and features are specified. By referring to the compensation of damages arising from law enforcement activities within the scope of the responsibility of the administration, the change in the concept of "grave fault" in the case law of the Council of State in the historical process has been analyzed.

Keywords: Law Enforcement, Public Order, Gross Fault, Security. 


Özet

İdare vatandaşların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, kamu hizmetleri vasıtasıyla yerine getirir. Kamu hizmeti kavramsal olarak, idarenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri piyasanın koşullarından ayrı kalarak üstlenmesi olarak tanımlanabilir. Piyasadaki bir aktör kar maksimizasyonu amacıyla faaliyetlerini gerçekleştirirken, idarenin kamu hizmetleri söz konusu olduğunda, amaç her zaman için kamu yararı olmak zorundadır. Kamu hizmetinin özel görünümlerinden biri kolluk faaliyetleridir. Kolluk, diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi kamu yararı amacıyla gerçekleştirilir. Ancak bununla birlikte kolluk faaliyetlerinde özel bir amaç olarak, kamu düzeninin sağlanması da hedeflenmektedir. Güvenlik, dirlik-esenlik, genel sağlık ve genel ahlak gibi alt başlıklara sahip olan kamu düzeni, kolluk faaliyetleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Kolluk kendi içerisinde adli kolluk-idari kolluk olmak üzere iki alt başlıkta incelenir. İdari kolluk önleyici bir nitelikteyken, adli kolluk ise bastırıcı bir niteliğe sahiptir. Bir başka ifadeyle idari kolluk henüz kamu düzeni bozulmamışken yapılan faaliyetleri içerirken, adli kolluk ise kamu düzeni bozulduktan sonra devrededir. Bu iki temel kolluk hizmeti türünün de vatandaşlar üzerinde icrai kararlar alabilmesi yetki dahilindedir. Kolluğu diğer kamu hizmetlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, insanların vücut bütünlükleri üzerinde dahi sonuçlar doğurabilmesidir. Bu sebeple kolluk faaliyetlerinin uygulanmasından kaynaklı birçok zarar ortaya çıkabilmektedir. Bu zararların idare tarafından tazmin edilmesi, idarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğu ilkesi kapsamında gerçekleştirilir.  Hangi zararların idarenin sorumluluğu ilkesi başlığı altında tazmin edileceğine ilişkin ilkeler Danıştay içtihatları temel alınarak belirlenmektedir. Danıştay içtihatları tarihsel olarak incelendiğinde, Danıştayın kolluk faaliyetlerinin riskli yapısına atıf yaparak, tazmin için “ağır kusur” şartı aradığı görülmektedir. Yakın dönem içtihatlarında ise ağır kusur kavramının anlamı ve niteliğinde bir değişim gerçekleşmiş, yüksek mahkemenin kusurun yoğunluğunu anlatmak için bu kavrama başvurduğu görülmüştür.  Bu çalışmada kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan zararlara ilişkin olan “ağır kusur” kavramı anlatılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kolluk kavramı açıklanarak,  unsurları ve özellikleri belirtilmiştir. Kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan zararların idarenin sorumluluğu kapsamında tazmin edilmesine değinilerek, Danıştay içtihatlarında yer alan “ağır kusur” kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolluk, Kamu Düzeni, Ağır Kusur, Güvenlik.