Atatürk's Nationalism and Comparison of Citizenship Definitions in Various Country Constitutions


Karagenç G. K.

UYSAD VI. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 16 - 18 January 2021, pp.113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113

Abstract

Abstract

The concept of nation is mainly examined under two subtitles. These headings are the concepts of subjective nation and objective nation. Objective nation; while it is determined through objective elements such as religion, race, physical appearance on the other hand the subjective nation is based on ideal unity. In subjective understanding; It is meant the understanding of the nation possessed by the peoples who lived together in the past, who desire to live together in the future, and who can come to terms with common concern or joy. The counting of the basic qualities of Article 2 of the 1982 Constitution of the Republic of Turkey, which is a reflection of the subjective understanding of the nation, "Atatürk nationalism" is located in expression. If the content of this expression, which is frequently used in our daily life, is not filled in legal terms, it is an inevitable development that it will be at the center of vicious political discussions. In Article 66 of the Constitution; "Everyone bound to the Turkish State through the bond of citizenship is a Turk." statement is included. Constitutions of other countries in the world also have citizenship definitions similar to those in the 1982 Constitution. In this study, citizenship definitions were examined through selected comparative country examples. Based on the concept of Atatürk's Nationalism in the 1982 Constitution and the definition of citizenship, the definitions in the constitutions of other countries and the differences and similarities between them were analyzed in terms of their legal status.


Keywords: Citizenship, Atatürk Nationalism, Objective Nation, Subjective Nation.


Özet

Millet kavramı en temelde iki alt başlıkta incelenmektedir. Bu başlıklar subjektif millet ile objektif millet kavramlarıdır. Objektif millet; din, ırk, fiziksel görünüm gibi nesnel unsurlar üzerinden belirlenirken, subjektif millet ise ülkü birliğine dayanmaktadır. Subjektif anlayışta; geçmişte beraber yaşamış, gelecekte de beraber yaşama arzusunda olan, ortak tasada veya sevinçte uzlaşabilen halkların sahip olduğu millet anlayışı kastedilmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin sayıldığı 1982 Anayasasının 2. Maddesinde de subjektif millet anlayışının bir yansıması olan “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesi yer almaktadır. Günlük hayatımızda da sıklıkla kullanılan bu ifadenin içeriği hukuksal açıdan doldurulmadığı takdirde kısır siyasi tartışmaların merkezinde yer alması kaçınılmaz bir gelişmedir. Anayasanın 66. Maddesinde ise; “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” ifadesine yer verilmiştir. Dünya üzerindeki diğer ülke anayasalarında da 1982 Anayasasındakine benzer vatandaşlık tanımları yer almaktadır. Bu çalışmada seçilmiş karşılaştırmalı ülke örnekleri üzerinden vatandaşlık tanımları incelenmiştir. 1982 Anayasasındaki Atatürk Milliyetçiliği kavramı ve vatandaşlık tanımı temel alınarak, diğer ülke anayasalarında yer alan tanımlar ile aralarındaki farklılık ve benzerlikler hukuki statüleri açısından analiz edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, Atatürk Milliyetçiliği, Objektif Millet, Subjektif Millet.