A NEW ADMINISTRATIVE TUTORIAL TOOL IN THE FIGHT AGAINST TERRORIST PROVINCIAL ADMINISTRATION LAW NUMBER 5442 ARTICLE 11/H ABSTRACT


Karagenç G. K.

I. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.190-191

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190-191
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: No

Abstract

The control and oversight authority of the central government institutions over the local government institutions is called administrative tutelage. This authority, which is valid between different legal entities, is an exceptional authority and needs to be specifically stated in the law. Administrative tutelage, which covers the legality control, does not include the expediency control, which investigates the rationality and efficiency of the transaction.

Article 11/H of the Provincial Administration Law No. 5442 is stated; “The governor is responsible for the implementation of the measures and decisions taken to ensure public order and security or the safety of life and property of persons, and all public institutions and organizations, including local administrations, except for judicial institutions and military establishments, without prejudice to the provision of paragraph (D), firefighters, ambulances, tow trucks, may use the construction equipment and other tools and equipment required by the measures, and may assign duties to its personnel. Public institutions and organizations must comply with the governor's orders and instructions on this matter. Otherwise, the governor implements his orders and instructions through law enforcement. The public damage caused by the failure to fulfill or delaying the obligations in this paragraph and the losses borne by the State of real and legal persons shall be compensated by the responsible public officials in accordance with the general provisions by the relevant administration.” As can be seen from the article, wide powers are given to the governor on public order and public security situations.

It is specifically stated in the aforementioned article that the governor, who is under the legal personality of the state, will have these powers even over the local administrations that have a public legal entity. In addition, it is regulated in the article that the governor will have the authority to give orders and instructions. Administrative guardianship authority in general; While it includes powers such as ratification, postponement of disapproval and litigation in administrative jurisdiction, it does not include the authority to give orders and instructions, unlike the hierarchy. Therefore, it is necessary to examine whether the authority given in the aforementioned article is within the scope of administrative tutelage and its legality.

In this study, the administrative guardianship authority is defined and its features are stated in the context of the subject law. Specifically, article11/H of the Provincial Administration Law No. 5442, the purpose of the article, its relationship with the concept of public security, the reason for its creation with the historical interpretation method and its connection with the concept of administrative tutelage were analyzed.

Keywords: Administrative Tutelage, Hierarchy, Provincial Administration Law, Public Security.


Merkezden yönetim kuruluşlarının yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim ve gözetim yetkisine idari vesayet adı verilir. Farklı tüzel kişilikler arasında geçerli olan bu yetki, istisnai bir yetki olup, kanunda özel olarak belirtilmeye ihtiyaç duyar. Hukukilik denetimini kapsayan idari vesayet, işlemin rasyonelliği ve verimliliğini araştıran yerindelik denetimini ise içermez. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/H maddesi; “ Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.” şeklindedir. Maddeden de görüleceği üzere, mülki idare amiri olan valiye tahdidi olarak sayılı kamu düzeni, kamu güvenliği gibi durumların varlığı halinde geniş yetkiler verilmiştir.

Devlet tüzel kişiliği altında bulunan valinin, kendisini haiz kamu tüzel kişiliği bulunan mahalli idareler üzerinde dahi bu yetkilere sahip olacağı bahsi geçen maddede özel olarak belirtilmiştir. Ek olarak maddede valinin emir ve talimat verme yetkisine sahip olacağı da düzenlenmiştir. İdari vesayet yetkisi genel olarak; onama, onamama uygulamasını erteleme ve idari yargıda dava açma gibi yetkileri içerirken, hiyerarşinin aksine emir ve talimat verme yetkisini kapsamaz. Dolayısıyla bahsi geçen maddede verilen yetkinin idari vesayet kapsamında olup olmadığının ve hukukiliğinin incelenmesi gerekir.

Bu çalışmada idari vesayet yetkisi tanımlanarak, mevzu hukuk bağlamında özellikleri belirtilmiştir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/H maddesi özelinde maddenin amacı, kamu güvenliği kavramı ile ilişkisi, tarihsel yorum yöntemiyle ihdas edilme sebebi ve idari vesayet kavramı ile bağlantısı analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdari Vesayet, Hiyerarşi, İl İdaresi Kanunu, Kamu Güvenliği.