Is the 810 nm diode laser the best choice in oral soft tissue therapy


AKBULUT N., KURŞUN E. Ş., TÜMER M. K., KAMBUROĞLU K., GÜLŞEN U.

European Journal of Dentistry, vol.7, pp.207-211, 2013 (Scopus) identifier