The Impact of Social Capital as A Social Power: A Comperative Analysis in Mamak and Çankaya Districts


Başaran N., Develi A.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.26, no.1, pp.139-154, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Social capital, which consists of interpersonal social networks, values such as trust, norms and reciprocity, and practices such as civic participation and solidarity, is an important resource that directs the collective life for every society.In this study, which focuses on the investigation of social capital in the immediate social environment where social relations are shaped, the effects of demographic variables such as education status and income level on the social capital of individuals were examined comparatively in Çankaya and Mamak Districts of Ankara province. In the light of the findings of the research, especially the institutional and non-institutional trust dimensions cause remarkable differences in terms of the district of residence, educational status and income levels. It has been concluded that the said differentiation has a significant effect on social capital and enables those residing in Mamak to achieve higher social capital scores than those residing in Çankaya. In the context of education, it was seen that social capital scores decreased inversely as the level of education increased. It has been observed that institutional civic participation varies in terms of the structure of institutions on the basis of districts.
Bireyler arası sosyal ağlar, güven, norm, karşılıklılık gibi değerler ve sivil katılım, dayanışma gibi pratiklerden meydana gelen sosyal sermaye, her toplum için kolektif yaşama yön veren önemli bir kaynak konumundadır. Sosyal sermayenin toplumsal ilişkilerin şekillendiği yakın sosyal çevrede araştırılmasına odaklanılan bu çalışmada, eğitim durumu ve gelir düzeyi gibi demografik değişkenleri bireylerin sahip olduğu sosyal sermaye üzerindeki etkisi, Ankara ili Çankaya ve Mamak İlçelerinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada ortaya çıkan bulgular ışığında, bilhassa kurumsal olan ve kurumsal olmayan güven boyutu, ikamet edilmekte olan ilçe, eğitim durumu ve gelir düzeyleri açısından dikkat çekici farklılaşmalara neden olmaktadır. Söz konusu farklılaşmanın, sosyal sermayeye anlamlı şekilde etki ettiği ve Mamak’ta ikamet edenlerin, Çankaya’da ikamet etmekte olanlara göre daha yüksek sosyal sermaye skoru elde etmesini sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim bağlamında bakıldığında, eğitim seviyesi yükseldikçe ters orantılı olarak sosyal sermaye skorlarının azaldığı görülmüştür. Kurumsal sivil katılımının ise ilçeler bazında kurumların yapısı açısından değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir.