An important disease in the differential diagnosis of breast cancer: Idiopathic granulomatous mastitis


Creative Commons License

Kor A.

Ulusal Romatoloji Dergisi, vol.13, pp.129-133, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.4274/raed.galenos.2021.15870
  • Title of Journal : Ulusal Romatoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-133

Abstract

İdiyopatik granülomatöz mastit (İGM) tanısıyla takip edilen hastaların

klinik, patolojik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini kullanarak

tedavi yanıtlarını ve hastalık gidişatını değerlendirmektir. Bu çalışmaya

romatoloji kliniğinde Aralık 2017-Ocak 2020 tarihleri arasında İGM

tanısı alan olgular retrospektif olarak dahil edilmiştir. Tüm hastalar

klinik, laboratuvar, radyolojik ve histopatolojik değerlendirmeler

sonucunda İGM tanısı almıştır. Hastaların ortanca yaş değeri 38 yıl

idi. Son 5 yılda gebelik ve laktasyon öyküsü olan hasta sayısı 3 idi.

Doğum kontrol hapı kullanımı ve aktif sigara içiciliği 2 hastada

mevcuttu. İki hastanın vücut kitle indeksi >30 idi. Tüm hastalarda

ağrılı, sert ve düzensiz kitle ve kronik ülser yarası ortak bulgu idi.

Meme ultrasonografisi (USG) bütün hastalara, mamografi 4 hastaya,

manyetik rezonans görüntüleme ise 1 hastaya uygulandı. Parankim

heterojenitesi, apse ve kitle görünümü USG bulguları iken; asimetrik

yoğunluk mamografinin ana pozitif görüntüsü idi. Tüm olguların meme

biyopsisi patolojisinde kronik aktif enflamasyonun yanı sıra granülom

yapıları ve birkaç mikroskopik odakta epiteloid histiosit, lenfosit,

plasma hücresi, polimorfonükleer lökosit ve multinükleer langhans

tipi dev hücrelerin çevrelediği kazeifikasyon içermeyen nekroz alanları

mevcuttu. Hastaların tamamına glukokortikoid ile kombine şekilde

immünosüpresif tedavi verildi. Hastaların %40’ında tam remisyon,

%20’sinde kısmi remisyon elde edildi. %40 hastaya ise medikal tedavi

direnci nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. İGM ile memenin benign

ve malign hastalıkları karışabilmektedir. Ayırıcı tanı yapılarak gereksiz

cerrahi ve medikal tedaviler önlenebilmektedir. Hastaların çoğunluğu

immünosüpresif tedavilere iyi yanıt vermektedir. Medikal tedaviye

dirençli hastalarda cerrahi tedavi önemli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz mastit, idiopatik, meme karsinomu