ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ KORUYUCU AİLE UYGULAMASINA BAKIŞ AÇISI: BİR DURUM ÇALIŞMASI


Özaydın Demirbaş E., İmir H. M. , Kılınç F. E. , Bektaş N.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.50, pp.231-277, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 50
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.231-277

Abstract

Foster parent is a parent who brings up and undertakes the responsibility of children who can not be cared for by their biological parents. This research aims to investigate awareness and viewpoints regarding foster parenting by qualitative case study methodology. Semi-structured interview form has been used for gathering dataContent analysis has been carried out to analyze the data. As a result, it is found that participants are not familiar with foster parenting, and they confuse it with adoption and short-term entertainment of children as guests. Some participants are found to prefer institutionalized care to foster parenting due to participants’ recognition of possible risks and disadvantages related to foster parenting. Participants’ worries mainly stem from their understanding of “children in need of protection”. Besides, motivating factors are identified such as willingness to reintegrate children to society, feeling of empathy and compassion to the children and inability to have/not having a biological child. In conclusion, when participants’ lack of knowledge and misinformation regarding foster parenting are considered, awareness-raising activities are recommended.

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle kendi ailesi tarafından bakım ve gözetimi sağlanamayan çocukların kısa veya uzun süreli bakımlarını devlet denetiminde üstlenen ve onları yetiştiren aileleri ifade etmektedir. Bu araştırmada koruyucu aile uygulamasının bilinirliği ve bu uygulamaya yönelik görüşlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, üniversite çalışanlarının konuyla ilgili görüşleri nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların bu uygulamadan pek haberdar olmadıkları, koruyucu aileliği evlat edinme veya bir çocuğu misafir etme gibi durumlarla karıştırdıkları görülmüştür. Aile odaklı hizmetlerin kuruluş bakımına göre daha verimli olduğuna dikkat çeken araştırmalar bulunmasına ve ülkemizde de aile odaklı hizmet modellerine öncelik verilmesine rağmen, bazı katılımcılar koruyucu aile yanında bakımın muhtemel dezavantaj ve riskleri bulunduğuna inanmaktadırlar ve bu nedenle devlet kontrolündeki kuruluş bakımının (çocuk evleri, çocuk evleri sitesi vb.) daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların koruyucu aile ile ilgili endişelerinin başında korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarla ilgili olumsuz düşünceleri yatmaktadır. Diğer taraftan, çocukları topluma kazandırma arzusu, onlara karşı hissedilen merhamet ve empati duyguları ve çocuk sahibi olamama/olmama gibi durumların katılımcıları koruyucu aile olmak hususunda motive edici faktörler olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, katılımcıların genel olarak sahip oldukları eksik ve yanlış bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu aile uygulamasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir