Tüberküloz hastalarının tedaviye uyumları ve ilişkili faktörler


ORAL A., AKSOY Ş. M., ÖZTAŞ D., DİRİCAN O.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.45, no.4, pp.1535-1542, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17826/cumj.737884
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1535-1542
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of thi study was to investigate the treatment compliance of tuberculosis patients who applied to tuberculosis dispensary in Zeytinburnu district of Istanbul province and the factors affecting this. Materials and Methods: 85 patients were included in the study. Patients who do not stop taking their medication during the data collection process, who come to take their medicines regularly from the dispensary while on treatment, and do not forget to drink medicines are compatible with the treatment. An information form has been collected to gather related factors. Results: Only 29.4% of the participants stopped taking their medication, 17.6% did not come to take their medication while the treatment was continuing, and 21.2% stated that they forgot to take their medication. Although it seems that it does not have a determining role in showing negative treatment behavior, negative behavior with the subject of "not coming to take medicine" is less common in the middle income group (post hoc) compared to other economic status (7.9% vs. 92.1%). As the duration of the illness was prolonged, the rates of "stopping taking medication" and "not coming to take medicine" increased. Conclusions: It is extremely important for tuberculosis patients to use their medication regularly in compliance with treatment. It is necessary for public health that the primary health care team has a command of processes, and is able to plan interventions that increase the patient's compliance with treatment by knowing the factors that prevent patients from taking medication.

Amaç: Bu araştırmada, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindeki verem savaş dispanserine başvuran tüberküloz hastalarının tedaviye uyum durumları ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 85 hasta dahil edilmiş, ve bu hastalara ilişkili faktörleri araştırmak için anket formu uygulanmıştır. İlaçlarını almayı yarıda bırakmayan, tedavisi sürerken dispanserden ilaçlarını düzenli almaya gelen ve ilaç içmeyi unutmayan hastaların tedaviye uyumları olumlu olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların sadece %29,4’ünün ilaç almayı yarıda bıraktığı, %17,6’sının tedavisi sürerken ilacını almaya gelmediği ve %21,2’sinin de ilaç almayı unuttuğunu belirttiği saptanmıştır. İlaç almaya gelmeme” konulu olumsuz davranışın diğer ekonomik statülere göre özellikle orta gelir düzeyli grupta (post hoc) daha az oranda (%7,9’a karşılık %92,1) yaşandığı görülmüştür. Hastalık süresi uzadıkça “ilaç almayı yarıda bırakma” ve “ilaç almaya gelmeme” oranının arttığı saptanmıştır. Sonuç: Tüberküloz hastalarının tedaviye uyumlarında düzenli olarak ilaçlarını kullanması son derece önemlidir. Birinci basamak sağlık ekibinin ilgili süreçlere hakim olması, hastaların ilaç alımlarını engelleyen faktörleri bilerek kişinin tedaviye uyumunu artırıcı müdahaleleri planlayabilmesi toplum sağlığı açısından gereklidir.