Evaluation of Daily Life Activities and Life Qualities of Ventricular Assist Device Installed Patients


Creative Commons License

Mercan Annak İ., Koçaşlı S.

Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences, vol.1, no.4, pp.52-60, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46629/jms.2020.20
  • Title of Journal : Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.52-60

Abstract

Ventrikül Destek Cihazı (VAD) ile gelişebilecek komplikasyonları ön- lemek ve yaşam kalitesini en üst düzeye getirmek için, hem hastane sürecinde hem de taburculuk sonrası dönemde bilinçli ve profesyonel hemşirelik uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma VAD takılan hastaların günlük yaşam aktivite düzeylerini ve yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Kesitsel tipte tanımlayıcı olan araştırma VAD takılan, araştırmaya katıl- mayı kabul eden 31 hasta ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak Hasta Tanıtım Formu, SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, KATZ Günlük Ya- şam Aktiviteleri Ölçeği ve EQ-5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Araştırma verileri Mayıs 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında VAD takı- lan, kalp damar cerrahisi polikliniklerinde kontrollerine gelenler ile işlem sonrası hastaneden henüz taburcu olmayan hastalardan, gürültüden uzak ve rahat bir ortam yaratılarak, yüz yüze görüşme ile toplandı. Ça- lışmadan elde edilen veriler SPSS 20 paket programında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H Testleri, Ki-Kare analizi, Fisher’s Exact Test ve Pearson Ki Kare analizleri kullanıldı. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak de- ğerlendirildi.

Çalışmaya katılan hastaların %80.6’sının (n=25) yeniden hastaneye ya- tış yaptığı ve bu yatış nedenleri arasında %35.5’inin (n=11) enfeksiyon, %25.8’inin (n=8) trombüs ve %22.5’inin (n=7) cihaz sorunları olduğu saptandı. Hastaların %70.9’unun cihaz takıldıktan sonra kendilerini daha iyi hissettikleri görüldü. SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve EQ-5D Genel Yaşam Kalitesi Ölçeğine göre hastaların yaşam kaliteleri orta ola- rak bulunurken, KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğine göre de %71.0’inin (n=22) bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini gerçek- leştirdikleri saptandı.

VAD öncesine göre hastaların daha bağımsız hale geldiği, sağlıklarını daha iyi buldukları ve yaşam kalitelerinin arttığı saptandı.