AN PHOENİX IN ADMINISTRATIVE ORGANIZATION - "ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL"


Karagenç G. K.

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.121-122

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-122

Abstract

Abstract

Economic and Social Council; It entered into the Turkish Administrative Organization with a Prime Ministry Circular dated 17.03.1995, and the Law on the Establishment and Working Principles and Methods of the Economic and Social Council numbered 4641 regarding its organization was published in the Official Gazette dated 21.04.2001 and entered into force. With the constitutional amendments made in 2010, the Economic Social Council became a constitutional institution. Regarding the Economic and Social Council article in the 1982 Constitution; " the Economic and Social Council shall be established to provide the President of the Republic with consultative opinions in the formulation of economic and social policies. The establishment and functioning of the Economic and Social Council shall be laid down in law. " there are statements. As can be understood from the article, this Council, whose decisions are stated to be advisory, aims to carry out an advisory function in the policy making of the President. This institution, which has been regulated both at the Constitutional level and legally, is located in our administrative organization in the context of the subject law, but we know its existence as if it resembles the legendary Phoenix, but we have not seen it in practice for the last 10 years. Council; In line with the goal of full membership to the European Union, similar institutions in the member countries of the European Union have been established by taking as an example. In this study, the Economic and Social Council is classified within the administrative organization and its duties and powers are examined in terms of administrative law. In this context, the changes of the Economic and Social Council in the historical process were analyzed and various suggestions regarding the council were listed.

Keywords: Economic Social Council, Administrative Organization, Auxiliary Organizations

Özet

Ekonomik ve Sosyal Konsey; Türk İdari Teşkilatına 17.03.1995 tarihli bir Başbakanlık Genelgesi ile girmiş olup, teşkilatlanmasına ilişkin 4641 sayılı Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun ise 21.04.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihlerden itibaren de doktriner olarak bir "yardımcı kuruluş" olarak sınıflandırılarak idari teşkilat şemalarında kendine yer edinmiştir. 2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile ise Anayasanın 4. kısmındaki "Mali ve Ekonomik Hükümler" başlıklı 166. madde "Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey" şeklinde değiştirilmiş ve Ekonomik Sosyal Konsey bu sayede anayasal bir kuruluş haline de gelmiştir. 1982 Anayasasında Ekonomik ve Sosyal Konseye ilişkin olarak; " Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir." ifadeleri bulunmaktadır. Maddeden de anlaşılacağı üzere kararlarının istişari nitelikte olacağı belirtilen bu konsey, Cumhurbaşkanının politika oluşturmasında bir danışma fonksiyonu olma amacını taşımaktadır. Hem Anayasal düzeyde ve hem de kanuni olarak ilgili düzenlemeleri ihdas edilmiş bu kurum mevzu hukuk bağlamında idari teşkilatımızda yer alan ancak efsanevi Anka kuşunu andırırcasına varlığını bildiğimiz ancak son 10 yıldır fiiliyatta göremediğimiz bir yapıdadır. Konsey; Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki benzeri kurumlar örnek alınarak ihdas edilmiştir. Toplumun çeşitli kesimlerini, devlet ile bir araya getirerek ortaklaşa ekonomi ve sosyal politikalar oluşturmayı amaçlayan konseyin, kanunun ilk halinde 3 ayda bir toplanması öngörülmüş ancak bu usule riayet edilmemiş, düzenli toplantılar gerçekleştirilmemiştir. Bu bağlamda konseyin uygulamadaki etkisi arzu edilenin oldukça gerisinde kalmıştır. Bu çalışmada Ekonomik ve Sosyal Konseyin idari teşkilat içindeki sınıflandırması yapılarak, görev ve yetkileri idare hukuku açısından incelenmiştir. Bu kapsamda Ekonomik ve Sosyal Konseyin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler analiz edilerek, konseye ilişkin çeşitli öneriler sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Sosyal Konsey, İdari Teşkilat, Yardımcı Kuruluşlar