Spor Bilimlerinde Etki Büyüklüğü Ve Alternatif İstatistik Yaklaşımları


Creative Commons License

ULUPINAR S., İNCE İ.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-17, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Öz: Diğer disiplinlerde olduğu gibi spor bilimleri alanında da bilimsel çalışmaların sonuçlarının sahaya aktarılmasında bazı sınırlılıklar olduğu bilinmektedir. Birçok araştırmanın sadece yokluk hipotezinin test edildiği analiz sonuçları ve p-değeri ile rapor edilmesi, spor bilimlerinde araştırma ve uygulama arasındaki boşluğun başlıca sebebi olarak gösterilmektedir. Bazı araştırmacılar gerçek dünyada yokluk hipotezinin daima yanlış olduğunu ileri sürerek müdahale etkisinin pratikteki büyüklüğüne daha fazla odaklanılması gerektiğini savunmaktadır. Son yıllarda mevcut istatistiktik yaklaşımının kullanıldığı araştırma sonuçlarının etki büyüklüğü gibi pratiğe hitap eden yöntemler ile desteklenmesine sıkça vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanılan genel istatistik yaklaşımına alternatif olabileceği ileri sürülen modelleri ve destekleyici nitelik taşıyan bazı yöntemleri incelemek ve faydalı olduğu düşünülen yöntemlerin spor bilimleri alanında yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Literatürde özellikle etki büyüklüğünün rapor edilmesine ilişkin bir fikir birliği sağlanmış olsa da etki büyüklüğünün sınıflandırılmasına ilişkin bazı görüş ayrılıkları vardır. Büyüklük temelli çıkarım modeli ve Bayesci istatistik modelinin de pratikte sağladığı bazı avantajlara rağmen mevcut şartlarda kullanılan istatistik yaklaşımına bir alternatif olamayacağı daha fazla kabul görmektedir. Diğer taraftan pratikte önemli kabul edilen en küçük değişim miktarının ve hata terimlerinin vurgulandığı destekleyici yöntemlerin spor bilimlerinde pratik bir fayda sağlayacağı belirtilmektedir. Sonuç olarak literatürde mevcut istatistik yaklaşımına alternatif olabilecek modeller ile ilgili tartışmaların devam etmesine rağmen, yokluk hipotezinin test edildiği sonuçların (p-değeri, istatistiksel anlamlılık analizleri) pratik kullanıma ilişkin destekleyici yöntemler ile birlikte sunulmasının önemli yararlar sağladığı konusunda yaygın bir kabul oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cohen d, p değeri, pratik anlamlılık, minimum anlamlı değişim, tipik hata.


Abstract: It is known that there are some limitations in reflection the results of scientific studies on the practice in the sports sciences as in other disciplines. Main reason for the gap between research and practice in sports sciences is considered as the reporting approach of only the analysis results and p-value in many studies using null hypothesis. Some researchers have suggested that practical importance of the intervention effect should be focused, arguing that the null hypothesis is always false in the real world. In recent years, it has been emphasized that the research results using the current statistical approach should be supported with methods that appeal to practice, such as the effect size. The aim of this study is to examine models that are suggested to be an alternative to the current statistical approach commonly used in scientific studies and some supportive methods, and to increase to the use of methods considered useful in the field of sports sciences. Although there is a consensus in the literature regarding the reporting of effect size, there are some disagreements regarding the classification of the effect size. Despite some practical advantages of the magnitude-based inferences and the Bayesian statistical models, it is more accepted that it cannot be an alternative to valid statistical approach used in the current conditions. On the other hand, it is stated that the supportive methods that emphasize the smallest important change amount and error terms, which are considered critical in practice, will provide practical benefits in sports sciences. Consequently, although the discussions about the models that can be an alternative to the current statistical approach in the literature continue, there is a widespread consensus that supporting analyzes of the null hypothesis (p-value, statistical significance) with methods for practical use provide important benefits.

Key Words: Cohen d, p value, practical importance, smallest worthwhile change, typical error,