An Empirical Study on the Effect of Circular Economy Practices on Firm Performance in EU Countries


FINDIK D.

Verimlilik Dergisi, no.Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik, pp.37-52, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51551/verimlilik.1098885
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-52
  • Ankara Yıldırım Beyazıt University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of circular economy applications on firm performance. Methodology: In this study, the relationship between the circular economy and firm performance was examined using the dataset of the Eurobarometer-SMEs, Start-ups, Scale-ups, and Entrepreneurship study conducted in 2020. Circular economy components in the study includes recycling/reuse, reducing energy consumption, saving energy and producing sustainable products. The study was conducted for Small and Medium Sized Firms (SMEs) operating in all European Union (EU) countries. In the study, the generalized ordinal logit method was applied due to the characteristic of the dependent variable. Findings: According to the results of the study, the relationship between the circular economy and firm performance is significant and positive. In addition to the precautions such as reducing consumption and saving energy, firms have tendency to introduce sustainable products. This result indicates that policy actions should be designed targeting those actions by firm owners and policy makers. Originality: The relationship between the circular economy and firm performance is examined using a comprehensive and up-to-date dataset including both EU countries and candidate countries, and the effect of the circular economy on firm performance.
Amaç: Döngüsel ekonomi bileşenlerinin firma performansına etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada döngüsel ekonomi ve firma performansı arasındaki ilişki 2020 yılında gerçekleştirilen Eurobarometer-SMEs, Start-ups, Scale-ups, and Entrepreneurship isimli çalışmanın veri seti kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada döngüsel ekonomi bileşenleri; geri dönüşüm/yeniden kullanım, enerji tüketiminin azaltılması, enerjinin tasarruf edilmesi ve sürdürülebilir ürün üretimi olarak ele alınmıştır. Çalışma tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve aday ülkelerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar (KOBİ’ler) için yürütülmüştür. Çalışmada bağımlı değişken olan cironun özelliğinden ötürü genelleştirilmiş sıralı logit yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre; döngüsel ekonominin firma performansıyla olan ilişkisi anlamlı ve pozitiftir. Döngüsel ekonomi bileşenleri ayrı ayrı ele alındığında firmalar tüketimi azaltmak veya kaynak tasarrufu sağlamak gibi önlemlerin yanı sıra sürdürülebilirlik özelliği taşıyan ürün üretimine de yönlenmektedirler. Bu da geleceğe dair hem firma sahipleri hem de politika yapıcılar açısından sürdürülebilir ürün üretimi ve verimlilik ilişkisi ile ilgili önemli politika önerilerine işaret etmektedir. Özgünlük: Döngüsel ekonomi ve firma performansı arasındaki ilişki hem AB ülkeleri hem de aday ülkelerin yer aldığı geniş kapsamlı ve güncel bir veri seti kullanılarak döngüsel ekonominin firma performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir.