Considerations about the Turkish Football Federation Dispute Resolution Board Proceedings


Creative Commons License

ERDOĞAN E., YEŞİLDAL S.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.19-37, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, four issues related to the jurisdiction of the Dispute Resolution Board of the Turkish Football Federation were discussed within the scope of the “Law on the Establishment and Duties of the Turkish Football Federation” No. 5894, the Status of the Turkish Football Federation and the Instructions of the Dispute Resolution Board. In the study, firstly, the legal nature and jurisdiction of the Dispute Resolution Board have been determined and in this context, information have been given about the procedural rules to be applied by the board in the trial process. Secondly, information was given about the disputes that the Dispute Resolution Board has been exclusively authorized to resolve and the source of the exclusive authority of the board was discussed. Thirdly, the issue of whether the Dispute Resolution Board can be authorized by the parties as an arbitral tribunal in disputes with foreign elements arising from football-related contracts was touched upon. In the last section, the issue of whether the parties can file a direct annulment lawsuit against the decisions made by the Dispute Resolution Board as the discretionary arbitration board is discussed.
Bu çalışmada, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yargılama yetkisine ilişkin dört husus 5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı kapsamında tartışılmıştır. Çalışmada ilk olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun hukuki niteliği ve yargılama yetkisi belirlenmiş ve bu kapsamda kurulun yargılama sürecinde uygulayacağı usul kuralları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun çözümlemekle münhasıran yetkili kılındığı uyuşmazlıklar hakkında bilgi verilmiş ve kurulun münhasır yetkisinin kaynağı tartışılmıştır. Üçüncü olarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun futbolla ilgili sözleşmelerden kaynaklanan yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda taraflarca hakem heyeti olarak yetkilendirilip yetkilendirilemeyeceği meselesine değinilmiştir. Son bölümde ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ihtiyari tahkim kurulu sıfatıyla verdiği kararlara karşı tarafların doğrudan iptal davası açıp açamayacakları hususu tartışılmıştır.