Başlangıç Ar-Ge projeleri destekleme programı-SiO2 Başlangıç Tozu Kullanılarak Doğrudan Si3N4 Köpük Filtre Üretimi


Topateş G. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2018

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2017
  • Bitiş Tarihi: Mayıs 2018

Proje Özeti


Proje çalışması ile ekonomik ve yerli bir hammadde olan SiO2 kullanılarak karbotermal indirgeme ve nitrürleme (KİN) yöntemi ile doğrudan Si3N4 köpük filtre üretilmesi amaçlanmaktadır. Si3N4, filtre uygulamaları için yüksek yüzey alanı, kimyasal ve ısıl dayanım sağlamasına karşın temininde dışa bağımlı olunması ve SiC gibi oksit dışı seramiklerle kıyaslandığında yüksek maliyeti malzemenin filtre uygulamalarında tercih edilmesini sınırlamaktadır. Si3N4 toz üretiminde kullanılan yöntemlerden biri olan KİN’in çalışma ile nihai ürün üretiminde kullanımı araştırılacak, ekonomik olarak uygun ve toz ithalatına ihtiyaç duyulmadan Si3N4 filtre üretimi üzerinde çalışılacaktır.


SiO2/C toz karışımları taklit malzeme yöntemi kullanılarak şekillendirilecek, ardından KİN yöntemi kullanılarak Si3N4 köpük üretimi yapılacaktır. KİN’deki temel değişkenler olan SiO2/C oranı,sinterleme ilaveleri, N2 gaz basıncının Si3N4 oluşumuna etkisi çalışma sırasında incelenecektir.

Çalışma ile Si3N4 toz üretiminde kullanılan KİN yönteminin Si3N4 ürün eldesinde değerlendirilmesi araştırılacaktır. Yöntemin doğrudan ürün üretimi için kullanılması yenilikçi bir yaklaşım olduğundan bilimsel literatüre katkı sağlayacak niteliktedir. Proje çalışması ile yerli bir hammaddenin katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi çalışılacaktır. Ülkemizin 2023 hedefleri içinde yer alan 500 milyar dolar ihracata ulaşmanın bir yolu da katma değeri yüksek, teknolojik ürünlerin tasarımı ve üretiminin teşvik edilmesiyle gerçekleşeceğinden bahsedilen hedefe ulaşmak için bu tür çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir.