Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mustafa Yasin Başçetin (2019) Klasik Şerhlerin Metodolojisi Methodology of Classical Commentary Texts

A. Haluk Dursun Anısına Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Sempozyumu Dil-Tarih-Coğrafya (UKDA), Ankara, Turkey, 06 December 2019 - 08 January 2020, pp.197-225

Koca Ragıp Paşa Divanının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop, Turkey, 06 October 2016, vol.2, pp.863-888

İslamiyet’in Türk Şiirine Tesiri

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman, Jordan, 12 May 2013, pp.332-349

Alevi-Bektaşi Şiirinde İdeal İnsan Tipi

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 03 October 2013

Books & Book Chapters

Hadikatü’s-Süedâ’da Edebî Tasvirler

in: CUMHURİYET’İN 100. YILINA ARMAĞAN - Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Mustafa Erdoğan, M. Mete Taşlıova, Ayşe Demir, Akartürk Karahan, Salim Pilav, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.101-125, 2023

Osmanlı Türkçesi

in: YENİ TÜRK DİLİ (Kuram-Örnek-Uygulama), Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN, Doç. Dr. Sadi GEDİK, Dr. Öğr. Üyesi Ceren SELVİ, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.97-158, 2023

Râcî Mahlaslı Bilinmeyen Bir Şair ve Dîvânçesi

in: Türkbilimde Arayışlar Timur Kocaoğlu Armağanı İkinci Kitap, Selvi, Ceren, Editor, Kutlu Yayınevi, İstanbul, pp.513-556, 2022

Mevlâna'nın Mesnevi'sinde Dedikodu Hakkında Geçen Beyitlerin Göstergebilimsel Çözümlemesi

in: Dedikodu Kitabı, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.151-171, 2021

Son Asırda Gelenek ve Yenilik Arasında Manzum ve Mensur Tasavvufî Bir Eser: Hediye-i Müjde-Resân-ı Necât-ı Ebediyye

in: Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Gülnaz KURT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.213-290, 2020 Creative Commons License

Klâsik Şerhlerde Manzûm İktibasların Kullanımı

in: Dil ve Edebiyat Araştırmaları-II, Fahri Dağı, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.110-133, 2020

Son Asırda Gelenek ve Yenilik Arasına Manzum ve Mensur Tasavvufî Bir Eser : Hediyye-i Müjde-resân-ı Necât-ı Ebediyye

in: Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar, Kurt, Gülnaz, Editor, GECE KİTAPEVİ, Ankara, pp.213-290, 2020

Metrics

Publication

26

Open Access

3