Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metne Olmayanı Söyletme: Şeyh Gâlib Padişah İçin "Peygamber-i Rûm" Dedirtir mi?

The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS), cilt.5, sa.2, ss.256-259, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Âşık Çelebi'nin Ravzatü'ş-Şühedâ Tercümesinde Metodik Uygulamalar

Turkish Studies, cilt.11, sa.17, ss.265-280, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mücîb Tezkiresi'nin Orijinalliği Üzerine

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.32, ss.247-255, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üsküp’teki Gâzi Baba: Âşık Çelebi ve Hayatıyla İlgili Bazı Mülahazalar

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

Atabetü’l-hakâyık ve Risâletü’n-nushıyye’de İkili-Karşıt Anlatım

Yunus’un Dili: V. Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019, ss.145-154

Kutadgu Bilig'den Kenzü'l-Küberâ'ya Nasihat Dilinde Değişim

Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu Bilig Türk Dünya Görüşünün Şâheseri, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.478-488

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur'ân Tercümesinde Hanefîlik Kaynaklı Anlam Tercihleri

Bütün Yönleriyle İmâm-ı A'zam ve Hanefîlik Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.317-324

Lâmiî Çelebi'nin Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl'ü

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi, Bursa, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2011, ss.273-279

Eşrefoğlu Rûmî Yolunda Bir Şâir: Abdurrahîm-i Tirsî

İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî, Bursa, Türkiye, 08 Mayıs 2010, ss.310-317

Türk Edebiyatında Yazılmış İlk Maktel-i Hüseyin Kimin Eseridir?

Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.2, ss.7-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Karacaoğlan

Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018

17. Yüzyıldan 14. Yüzyıla Armağan: Şâdî Meddâh Adına Yayımlanan Maktel-i Hüseyin

Mertol Tulum Kitabı, Ahmet Kartal- M. Mahur Tulum, Editör, Sivrihisar Belediyesi Kültür Yay., İstanbul, ss.609-622, 2017

Makteller ve Muharremiyeler

Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Yılmaz, Ali, Editör, Grafiker, Ankara, ss.289-293, 2016

Lâmiî'nin Şehrengizinde Ulu Câmi

Bursa Ulucami, Kemikli, Bilal, Editör, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, ss.135-136, 2012