Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Guest Editor's Bio #1 Dr. F. Altuntas

Transfusion and Apheresis Science, vol.60, no.5, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

COVID-19 in hematopoietic cell transplant recipients

Bone Marrow Transplantation, vol.56, no.4, pp.952-955, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The outcome of COVID-19 in patients with hematological malignancy

Journal of Medical Virology, vol.93, no.3, pp.1255, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Convalescent plasma therapy in patients with COVID-19

Transfusion and Apheresis Science, vol.60, no.1, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Apheresis in patients with sepsis: A multicenter retrospective study

Transfusion and Apheresis Science, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Hematopoietic cell transplantation activity of Turkey in 2014: Ongoing increase in HCT rates

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, no.1, pp.53-59, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Outcome of Autologous Stem Cell Transplantation inAdolescent and Young Adult Patients with Multiple Myeloma

Eurasian Journal of Medicine and Oncology, vol.4, no.1, pp.79-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Presenting with Hemolysis and Abdominal Pain

ACTA ONCOLOGICA TURCICA, vol.52, no.3, pp.488-490, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Epidemiology and mortality in bacterial bloodstream infections in patients with hematologic malignancies

Journal of Infection in Developing Countries, vol.13, no.8, pp.727-735, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

ILLNESS PERCEPTION OF THE PATIENTS WITH HEMATOLOGICALCANCERS: A SINGLE CENTER STUDY

International Journal of Pharma and Bio Sciences, vol.10, no.2, pp.204-210, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hodgkin Lenfoma

Türkiye Klinikleri Hematoloji, vol.10, no.2, pp.135-141, 2017 (Other Refereed National Journals)

A 80-Year-Old Woman with B-Cell Prolymphocytic Leukemia

Hematology Reports, vol.9, no.1, pp.6995, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Coexistence of Primary Myelodysplastic Syndrome and Multiple Myeloma

Acta Oncologica Turcica, vol.49, no.3, pp.216-219, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MULTİPL MYELOMDA TESTİS TUTULUMU:OLGU SUNUMU

1. HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2019

Turkish Acute Lymphoblastic Leukemia Registry, Retrospective Phase Data

61st ASH Annual Meeting and Exposition, United States Of America, 5 - 10 December 2019, vol.134, pp.5073

PB2006 BRENTUXIMAB VEDOTIN PLUS BENDAMUSTINE IN RELAPSED OR REFRACTORY HODGKIN LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

24th Congress of the European Hematology Association (EHA), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2019, vol.3, pp.907

Lenfoma Tanısı Olan Bir Hastada Enfeksiyonu Taklit Eden Rituksimab Pnömoniti: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.106-107

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Bakteriyel Kan Akımı Enfeksiyonlarının Epidemiyoloji ve Mortalitesinin Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, vol.8, pp.110-111

OTOLOG NAKİL SONRASI GÖRÜLEN SİTOMEGALOVİRUS AKTİVASYONU: OLGU SUNUMU

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

ABERRAN CD7 EKPRESE EDEN BİR AML VAKASI

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

MULTİPL MYELOMDA AKCİĞER TUTULUMU: OLGU SUNUMU

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

NK-T HÜCRELİ LENFOMA-NAZAL TİP HASTALARINA YAKLAŞIM:TEK MERKEZ DENEYİMİ

II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 7 - 09 February 2019

Polisitemia Veralı Türk Hastalarda Hidroksiüre kullanım patterni: Çok merkezli bir çalışma

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.188-189

BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİK HÜCRELİ NEOPLAZİ OLGUSU

1. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2018

HER TROMBOSİTOPENİ ITP DEĞİLDİR!

1. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2018

Allojenik Kök Hücre Nakli Olan Hastalarda BK Virüsle İlişkili Hemorajik Sistit Enfeksiyonu

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 4-8 NİSAN 2017, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2017, vol.6, pp.130

Akut Myeloid Lösemili Bir Hastada Dissemine Cilt Tutulumlu İnvaziv Aspergilloz: Nadir Bir Olgu Sunumu

KLİMİK 2017 - XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

KOLŞİSİN OTOLOG HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİNDE ENGRAFMANI OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

2. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

Kolşisin Otolog Hematopoetik Hücre Naklinde Engrafmanı Olumsuz Etkiler mi?

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

Fankoni Anemisinde Allogenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

B Hücreli Prolenfositik Lösemi Nadir Bir Olgu Sunumu

11. Ulusal Aferez Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2016

Clofarabine and Cytarabine Combination in Patients with Fludarabine Cytarabine Refractory Acute Myeloid Leukemia

Society of Hematologic Oncology Fourth Annual Meeting, Houston, United States Of America, 7 - 10 September 2016

Routine CMV Surveillance in Autologous Hematopoietic Cell Transplantation Setting is It Time for Rethink

Society of Hematologic Oncology Fourth Annual Meeting, Houston, United States Of America, 7 - 10 September 2016

The outcome of eltrombopag therapy in immunethrombocytopenia a multicenter study from Turkey

International Society on Thrombosis and Haemostasis 1, Montpellier, France, 25 - 28 May 2016, pp.101

THE FIRST HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION HCT ACTIVITY IN UZBEKISTAN AND IMPORTANT ROLE OFTRAINING IN HCT NURSING

42nd Annual Meetingof the European Society forBlood and Marrow Transplantation, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016

Preliminary results of patients who received haploidentical related donor HCT a single center retrospective report

42nd Annual MeetingOF THE EUROPEAN SOCIETY FORBLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, Valencia, Spain, 3 - 06 April 2016

Bir Olgu Nedeniyle Tüylü Hücreli Lösemi Varyant Form

1. Hematolojik İmmunoloji Kongresi, Cyprus (Kktc), 24 - 27 March 2016

Tiroid Kartilaj Tutulumu Gösteren Multipl Myelom Olgusu

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Cmv Reaktivasyonu Olgu Sunumu

3. Hematolojik Onkoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

HHV 8 Pozitif Multisentrik Castleman Hastalığı İle Birliktelik Gösteren Neartetraploidi Olgusu

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Allogeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Alternaria Alternata ya Bağlı İnvaziv Fungal Enfeksiyon Olgu Sunumu

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Mantle hücreli lenfoma hastalarımızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları tek merkez deneyimi

3. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 4 - 07 February 2016

Nodüler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma Türkiye Verileri

10. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 5 - 08 November 2015

Nadir Görülen IgD Lambda Multipl Myeloma Olgu Sunumu

2. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, KIBRIS, Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

Primer Mediastinal Timik B Hücreli Lenfoma Olgu Sunumu

2. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, KIBRIS, Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

AML de Konsolidasyon Tedavisi Olarak Azasitidin Tek Merkez Deneyimi

2. Hematolojik Onkoloji Kongresi 2015-Kıbrıs., Cyprus (Kktc), 9 - 13 September 2015

Retikulosit Parametrelerinin Engrafman Takibindeki Rolü

9. Ulusal Aferez Kongresi, Cyprus (Kktc), 4 - 07 September 2014

Books & Book Chapters

Öykülerle Kökten Değişen Hayatlar

Akademisyen Tıp Kitapevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama A.Ş, 2016

Hematolojide Sözün Demi

Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara, 2016

Myeloma Alfabesi

İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2013

Hodgkin Lenfoma tedavisi

bilimsel tıp yayınevi, Ankara, 2012

Aferez İlkeler ve Uygulamalar

ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık, Ankara, 2011

Kanama ve Hemostaz

in: Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi, Muhammed Güven, Ramazan Çoşkun, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.409-430, 2010

Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar

in: Cecil Textbook of Medicine, Serhat Ünal, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.1099-1106, 2006

Kanama ve Hemostaz

in: Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi, Muhammed Güven, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.443-465, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Koruyucu Sağlık Rehberi

Elma Yayınları, pp., 2012