Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Müziğinde terminoloji sorununun ekol, üslûp, tavır, yorum terimleri özelinde incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.941-955, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türk Müziği İcralarına Yönelik İnceleme Kriterleri, İcralardaki Tavır Farklılıklarının Sebepleri

Art-e Sanat Dergisi, vol.14, no.27, pp.292-315, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türk Müziği Eserlerinin Deşifre Edilmesinde Kullanılan Stratejiler

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.467-488, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Türk Müziği Makamlarına ve Usullerine İlişkin Özyeterlik Algıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.68-108, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.109-153, 2020 (Other Refereed National Journals)

HÜSEYİN SADETTİN AREL’İN DURAK FORMUNDAKİ ESERLERİNİN MAKAMSAL ANALİZİ

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.14, no.6, pp.3409-3438, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Perdelerinin Seslendirilmesinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi GEFAD, vol.39, no.1, pp.597-625, 2019 (Other Refereed National Journals)

Profesyonel Viyolonsel İcracılarının Performans Gelişim Süreçlerini Etkileyen Unsurlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.464-485, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Role and Importance of Saz Semais and Peşrevs in Cello Teaching

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), vol.6, no.14, pp.97-114, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türk Müziği Viyolonsel Eğitiminde Entonasyon Problemleri ve Sebepleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.5, pp.1711-1722, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Students’ and Instructors’ Opinions on the Implementation of Flipped Learning Model for Cello Education in Turkish Music

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.8, pp.1-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretim Elemanlarının Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziğinin Kullanılma Durumuna ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri

EğitimdeNitel Araştırmalar Dergisi -ENAD, vol.6, no.2, pp.84-107, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Review on Effectiveness of Cello Etudes Created for Longas and Syrtos

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.75, pp.1-18, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Tanburi Ali Efendi’nin Sûz’i-Dil ve Sipihr Makamlarındaki Klasik Takımlarının Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.7, no.2, pp.146-163, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Nâyi Osman Dede’nin Mevlevi Ayinlerinde Makam ve Usul Yapıları

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.2, pp.199-225, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Konser Performanslarına Etkisi

Europen Journal of Social Sciences, vol.2, no.5, pp.94-108, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stakeholder Opinions on Suitability of Cello Etudes Created From Taksims of Tanburi Cemil Bey in Education

Journal of Education and Practice, vol.8, no.18, pp.102-117, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelenek ve Musiki İnkılabı: Arel’in Mevlevi Ayinlerinde Makam ve Usul

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.83-98, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis on Maqam and Usûl Structures of Nihâvend and Hicâz Ayin-i Şerif Composed By Musahib Seyyid Ahmed Aga

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD), vol.2, no.4, pp.1-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konservatuvar öğrencilerinin Türk Müziği makamlarını öğrenme süreçlerinin incelenmesi

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, pp.100

Konservatuvar Öğrencı̇lerı̇nı̇n Türk Müzı̇ğı̇ MakamlarınıÖğrenı̇rken Kullandıkları Öğrenme Stratejı̇lerı

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Kiev, Ukraine, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.1-8

Necil Kazım Akses in Minyatürler ve On Piyano Parçası Albümünden Bir Füg Analizi

Cumhuriyet Üniversitesi II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri GUSBAG, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.275-282

THE RELATION BETWEEN SUCCESS OF EDUCATION SYSTEM AND ECONOMIC CONDITION

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.8331-8336 Sustainable Development identifier

Müzik Eğitiminde Popüler Kültürün Yeri

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.109-116

Books & Book Chapters

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENME AKTİVİTELERİNİN PLANLANMASI, UYGULANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

in: TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması, Hamutoğlu, N. Burçin; Çukurbaşı, Barış; Kıyıcı, Mübin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.971-995, 2022

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI DERSİNİN ACİL UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VERİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Çalışmaları II, Avcı Akbel, Burcu, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.1-22, 2021

Müzik Eğitiminde Bilişötesi Stratejilerin Kullanımı

in: Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları I, Burcu Avcı Akbel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-12, 2019

Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin, Müzik Gruplarındaki Hazırlık Çalışmalarına Etkisi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.275-292, 2018

Konservatuvar Öğrencilerinin Türk Müziği Makamlarını Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

in: Güzel Sanatlar Eğitiminde Güncel Akademik Çalışmalar, Burcu Avcı Akbel, Editor, IVPE, Ankara, pp.31-54, 2018

Türk Müziği Çalgı Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan Mıhladız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-186, 2018

Strategies used by cello students while performing Turkish Music pieces

in: Academic Studies in Educational Sciences, Harun Şahin, Nihada DelibegovicDzanuc, Editor, IVPE, Montero, pp.49-69, 2018