Marka yayma stratejisini etkileyen tüketici ilişkili faktörlerin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkisi: Ampirik bir çalışma / Effects of consumer ? related factors which effect the brand extension strategy on the purchasing intention of consumers: An empirical study


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Eskisehir Osmangazi University, Otomotiv, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: BAŞAK BÖLÜKBAŞI

Consultant: Cevahir Uzkurt

Abstract:

Yeni ürün kategorilerine girmek için mevcut marka isminin kullanılması olan marka yayma stratejisi günümüzde birçok firma tarafından kullanılmaktadır. Marka yayma stratejisinin başarısında tüketici değerlendirmeleri şüphesiz çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı da marka yayma stratejisini etkileyen tüketici ilişkili faktörlerin yeni ürünün satın alınma niyeti üzerindeki etkisinin ortaya konmasıdır.Çalışma için seçilen Levi's markasının hedef kitlesine en çok uyan kesim olarak üniversite öğrencileri öngörülmüş ve veriler Eskişehir' de bulunan üniversite öğrencilerinden toplanmıştır. Öğrencilere 1200 adet anket formu dağıtılmış bunlardan 964 adedi geri dönmüş 59 adedi elimine edilerek 905 adet anket üzerinden analizler yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotezler regresyon analizi ile test edilmiştir.Araştırma bulgularına göre ana markaya duyulan güven, yeni ürünün algılanan kalitesi ve ana marka deneyiminin yeni ürünün satın alınma niyeti üzerinde önemli ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.