Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bronşiyal Arter Embolizasyonu Yapılan Hastalarda Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar: 5 Olgunun Sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Gebelikte Ortaya Çıkan Dissemine Tüberküloz Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Eklem Bulgusu Olmayan Genç Kadın Hastada Akciğerde Kavite ve Plevral Sıvıyla Seyreden Romatoid Artrit Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Akciğer Hasarının Nedeni CMV Enfeksiyonu Mu Rituksimab Mı?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Pnömoni tanısıyla serviste takip edilen hastaların CRP/albümin oranının CURB-65 skoru ve Pnömoni ağırlık indeksi ile korelasyonunun incelenmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 45. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi (Solunum 2023), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2023

Akciğerin Nadir Görülen Bir Tümörü: Fetal Akciğer Tipi Pulmoner Adenokarsinom

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2023 (UASK 2023), Antalya, Turkey, 15 March 2023

İmmünoglobulin-G4 ilişkili akciğer hastalığı: Klinik ve radyolojik bulgular

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi-Solunum 2022 Hibrit, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 10 November 2022

KOAH’ta Sanal İnhaler Eğitim Başarılı Mıdır? Randomize Kontrollü Çalışma

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 25. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2022, pp.117-118

Post-COVID Hastalarda Erken Dönem Steroid Kullanımının Akciğer Tutulumu Üzerine Etkileri: Ön Rapor

Uluslararası katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2022, Antalya, Turkey, 16 - 20 March 2022, pp.206-209

KOAH'ta Yüksek Akım Oksijen Tedavisi

24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Türk Toraks Derneği, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021

Pulmoner Nodüllerin Saptanmasında COVID-19 Pandemisinin Rolü

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021

COVİD-19 Hastalarında Gelişen Pulmoner Tromboemboli Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 43. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi-Solunum 2021 Dijital, Dijital, Turkey, 29 October - 03 November 2021

ZOR YÖNETİLEN KOAH ALEVLENMEDE RISK FAKTÖRLERİ; TÜRK TORAKS DERNEĞİ KOAH ÇALIŞMA GRUBU

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi, Sanal Kongre, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.22

KOAH AĞIR ALEVLENMEDE ARTMIŞ MALİYET İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: TTD KOAH ÇALIŞMA GRUBU

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi, Sanal Kongre, Turkey, 15 - 18 October 2020

AĞIR KOAH ALEVLENMELERINDE 30 VE 90 GÜNLÜK YENIDEN HASTANE BAŞVURU ORANLARININ DEĞERLENDIRILMESI: TTD KOAH ÇALIŞMA GRUBU

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi, Sanal Kongre, Turkey, 15 - 18 October 2020

Sosyoekonomik Faktör ve Temizlik: Astım kontrolünü etkileyen majör faktörler

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi, Sanal Kongre, Turkey, 15 - 18 October 2020

Evaluation of 30 and 90 Day Hospital Readmission Rates in Severe COPD Exacerbations: Turkish Thoracic Society COPD Assembly

Evaluation of 30 and 90 Day Hospital Readmission Rates in Severe COPD Exacerbations: Turkish Thoracic Society COPD Assembly, Viyana, Austria, 6 - 09 September 2020

Difficult to manage COPD Exacerbation: Risk faktors (DİMECO Study). Turkish Thoracic Society COPD Assembly

European Respiratory Society International Congress 2020 (ERS Virtual Congress 2020), Viyana, Austria, 6 - 09 September 2020

Socioeconomic Status and Cleaning: Major Factors Affecting Asthma Control

European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020, Viyana, Austria, 7 - 09 September 2020, vol.56

Uygunsuz ADH Sendromu ile Prezente Olan Skuamöz Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019

HEPATOPULMONER SENDROM: GENÇ ERKEK HASTADA HİPOKSEMİ VE ÇOMAK PARMAĞIN NADİR BİR NEDENİ

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi-Solunum 2018, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİDE KLİNİK ve RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİN MULTİDİSİPLİNER DEĞERLENDİRİLMESİ

Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 January 2018

Ankilozan Spondilitin Nadir Bir Tutulum Şekli Olarak Plevral Efüzyon

38. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Ulusal Kongresi, Solunum 2016, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2016

Derin Ven Trombozu ile Presente Olan Overlap Sendromlu (skleroderma, sjögren, antisentromer sendromu) Bir Olgu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi-Solunum 2014, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014

Wegener Granülolomatozisi taklit eden bir ekinokokus alveolaris olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi. Solunum, Çeşme-İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014

Kolon metastazı saptanan nadir bir akciğer kanseri olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, Çeşme-İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014

KOAH Hastalarında GOLD Evrelerine Göre Komorbidite ve Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019

Books & Book Chapters

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

in: Göğüs Hastalıkları, Hasanoğlu, H. Canan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.357-370, 2023

Plevral Hastalıklar

in: Göğüs Hastalıkları, Hasanoğlu, H. Canan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.309-325, 2023

Oksidatif Stres, Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemlerin, Obstrüktif Havayolu Hastalıkları (Astım ve Bronşektazi-Alevlenme ve Stabil Dönem) Klinik Süreçleri Üzerine Etkisi

in: Oksidatif Stres, Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemlerin, Göğüs Hastalıklarında Moleküler, Fizyolojik ve Klinik Gelişim Süreçlerine Etkileri, TUĞ TUNCER, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.53-57, 2023

KOAH'ta Oksijen Tedavisi (Akut ve Stabil Dönem)

in: Astım ve KOAH Güncel Yaklaşımlar, Tutluoğlu Bülent, Karalezli Ayşegül, Yıldız Birsen Pınar, Kömürcüoğlu Berna, Duman Dildar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.343-348, 2022

Gerçek Bir Salgın mı? Salgın Analizi ile Yeni Coranavirus (COVID-19) (Panel)

in: Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi (Sanal Kongre) Oturum Notları, Marım Feride, Develi Elif, Editor, Türk Toraks Derneği, pp.156-159, 2021

COVID-19 hastalarında astım/kronik obstrüktif akciğer hastalığı yönetimi

in: İç Hastalıkları ve COVID-19, Sain Güven Gülay, Uyaroğlu Oğuz, Editor, Ortadoğu Reklam Tasarım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.57-62, 2020

COVİD-19’un tedavisi olarak hidroksiklorokin ve azitromisin: Açık etiketli non-randomize klinik çalışmanın sonuçları

in: Türk Toraks Derneği Erken Kariyer Görev Grubu COVID-19 Makale Özetleri (Cilt I), , Editor, Türk Toraks Derneği COVID-19 E-Kitapları Serisi, Ankara, pp.59, 2020

Hipertansiyonu olan ve COVİD-19 nedeniyle yatarak tedavi gören hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör blokerlerinin mortalite ile ilişkisi

in: Türk Toraks Derneği Erken Kariyer Görev Grubu COVID-19 Makale Özetleri (Cilt III), Tokgöz Akyıl Fatma, Gündüz Arıkan Canan, Marım Feride, Töreyin Zehra Nur, Yüksel Aycan, Şerifoğlu İrem, Şişmanlar Eyüboğlu Tuğba, Emiralioğulları Nagehan, Ramaslı Gülsoy Tuğba, Sandal Abdülsamet, Karadoğan Dilek, Editor, Türk Toraks Derneği COVID-19 E-Kitapları Serisi, Ankara, pp.53-54, 2020

Akut Astım Atağı

in: Solunum Acilleri, Sevinç Can, Uzun Oğuz, Editor, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, pp.130-146, 2020